Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/329

Denne siden er ikke korrekturlest


316 NORDLANDS A1HT. Fra Alstahaug kirke gaar rode1agt kjørevei østover langs Ham- nesleira forbi Klubben og Skei til Hamnes. Ogsaa denne vei er jevn og flad med smaa stigninger af og til, Veiens længde er 8 km. Andre kjørbare veie er: Fra .11aringen fører kjørbar vei over Herten til Tormodsvo1d og videre over Markvold og Dalen og ind paa veien ovenfor Stokkaskaret. . Paa Blomsøen fører gaardvei fra Østbøviken sydover til pladsene ved Østbøvaagens sydende. l Stien fra Einangbugten nordover gjennem Einangskaret til Søvik har vistnok i umindelige tider været stærkt befærdet og kan sees godt overa1t. Alstahaug herred vari 1902 delt i 5 skolekredse med 25O undervisningsberettigede børn, 3 lærere og 2 1ærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne in d- t æ gt for aaret 1906 19O 800 kr., f o r m u e n 570 7OO kr. Samlet h e r r e d s S k a t for l906 12 3l1 kr., fordelt paa 504 skatydere. Sten-nnes hen-red. Stamnes herred (3l6.8 km.2, i 189l 2673 indbyggere, i 190O 2 873 indbyggere) udgjør Stamnes sogn med Leirjjorden kapel af Alstahaug præstegjeld Herredet udgjør en del af Alstahaug lensmandsdistrikt og thinglag. Stamnes herreds gamle navn er Staj’nnes, af sfajh, stavn, skibsstavn, i stedsnavne brugt om stærkt fremspringende høider eller langt fremstikkende odder. Det er et hyppigt navn, som dog undertiden maaske kommer af et gammelt Staj“nes, af stajr, som maa have omtrent samme betydning Stamnes herred ligger syd for “4lstenjjorden og (*lvaagflo1-den og bestaar dels af fastlaHd, hvori Leirjjorden gaar ind, og dels af øer, den nordøstre del af .“1lsten og endel mindre øer, holmer og skjær. Stamnes herreds hovedkirke - Stamnes kirke - ligger i Sta-mnes herreds nordvestre del paa A]stens nordpynt under nordlig bredde 66Ë’ 1‘ 11“ og under længde øst for Kristiania meridian lo 54‘ 4“. Herredets udstrækning fra nord til syd er 2l km. og fra øst til vest 28 km.