Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/33

Denne siden er ikke korrekturlest


22 NORDLANDS AMT. 1900. Antagen næring, kr. . . 1461150 Skatbar næring, kr .... 724573 Skat, kr. ....... G . 88 521 Skatteprocent for næringsskat . . . 11.ao Formuesskat pro mi1le ..... 1.so Byens gjæld var ved udgangen af 1895 3l4000 kr ved udgangen af 1900 321000 kr. og steg i 1905 til 79O OOO ki- Den samlede antagne indtægt for 1906 udgjorde 1398 8O0 kr., og formuen 3252 OOO kr., fordelt paa 1078 skatydere. Bodø bys budget i 1906. Indtægter .- 0verskud i regnskab for 1904 . . . Afgifter og Salg af hittegods Indtægter af byens faste eiendomme . » Feierpenge ...... Vandafgift og vandsalg. Kirken og kirkegaarden. Skolevæsenet .... Fattigrefusioner .... Refusioner af havnekassen. Andre refusioner .... Andel i samlagets overskud samt bidrag af dette og legat for Bodø bys vel. » Renter ....... Tilfældige indtægter . . . Skolevæsenet : Folkeskolen ...... Den offentlige høiere almenskole. . . » Den tekniske aftenskole . Udgifter ved børns ophold i Fattigvæsenet .... Rets- og po1itivæsenet . Byens offentlige arbeider . Vandvæsenet .... kr. 2 500.00 . . . . » 3 725.00 7 151.16 . . . . » 2 600.00 . . » l3 300.00 » 740.00g » 9 034.25 » 4 l01.00 . . . . » 17 503.04 . . . . » 670.00 l0 300.00 . . . . » 500.00 . . . . » 75.55 Samlet indtægt kr. 72 200.00 Udgij’ter.C . . . . kr. 32 400.00 6 400.00 . . . . » I Ö00.00 skolehjem » 600.00 Kr. 4O 900.00 » 33 700.00 » 5 5ö0.00 » 5 550.00 . . . . » l 200.00 . 0verføres kr. 86 900.00