Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/331

Denne siden er ikke korrekturlest


318 Nom)1.AN1)S AmT. nordlig retning til Simaavøtn, men gaar igjen i øst og taber sig mod Nordre Tovens vestskraaning. Dalbunden er i det hele smal, tildels skogbevokset til hen- imod Dalsvøtn. Der er 8 gaarde i den nedre del. Ved Simaa- vøtns sydside er et telegrafhus. Denne dal har mange sidedale, saaledes Møllehu.S“dalen, der kort ovenfor gaarden Forslandsdalen gaar mod syd som en trang, stærkt stigende dal, der taber sig paa Vi1dtovens vestside. Tovdalen er ogsaa en trang dal, der gaar fra Dalsvøtn mod syd mellem Vildtovens steile østskraaning og Midtre Toven og taber sig paa grændsen mod Vefsen. Disse to sidedale ligger begge paa sydsiden af Forslands- dalen. i-1usterdalen gaar fra østenden af myren ved gaarden Fors- landsda1en nordøstlig som en smal, stærkt stigende dal, der ved Smaavøtn gaar over i Simaadalen. Gjennem denne dal fører telegrafledningen til Sannessjøen. Nylandselvens dalføre gaar fra gaarden Valberg ved Sundet nordøstlig paa Forslandsaasens østside svagt stigende til gaarden Forsland. Her faar den sydøstlig retning opover fjeldet, men bøier syd for Nonstuen i syd og taber sig paa Vildtovens vest- side. I den nedre del af dalen ligger nogle gaarde og pladse. Dagsvikelvens dalføre gaar fra bugten ved Dagsvik nordøstlig, men bøier vest for Grønlien mod syd mellem bratte fjeldsider og taber sig øst for Grønliakslen. Rogndalen er en sidedal til denne og stiger fra bøiningen vest for Grønlien østlig þaa dette fjelds sydside, og gaar saa i syd og taber sig mod Vefsen grændse. Leirelvens dalføre gaar fra Leirfjordens bund nordøstlig svagt stigende og omslutter Storvatn; fra dettes østende fortsætter dalen under navn af Vasendelvens dal mellem høie, bratte fjeld- sider, gaar over i Nesne herred og taber sig mod grændsen af Hemnes. Landet mellem Randalen og Leirdalen optages afSta- jjeldet, hvis høieste top naar 771 m. og ligger nordøst for Stor- vatns østende. Herfra sænker fjeldet sig vestover og falder med brat side mod Storvatn. Paa dette vands nordside ligger Hu.S:fleldef, 499 m., og Leir- aa“9en, 219 m. Ranas dalføre gaar fra Leirfjordens bund nordøstlig som en svagt stigende, bred dal til noget nord for Rørtjern i 7 km.s længde; herfra bliver den trang og bøier østlig og taber sig noget øst for Ranvatn. Helt fra fjorden og op til gaarden Randalen (i Nesne) er dalbunden myrlændt. Landet mellem Randalen og Meisfjorden med