Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/335

Denne siden er ikke korrekturlest


322 NoR1)1.AN1)s AMT. De største er: Ranvafn, i Stamnes herreds nordøstre del paa grændsen mod Nesne; det er 2 km. langt og indtil 0.3 km. bredt. Storvatn, i Leirelvens dalføre mellem Hus.fjeld paa nordsiden og Toven paa sydsiden, begrændses paa begge sider af bratte, udyrkede og ubeboede fjeldsider. Det er 6.5 km. langt og paa det bredeste, omtrent paa midt“en, 0.9 km. Det angives, som før omta1t, at være 90 favne dybt i den østlige del. Paa Alsten er kun 8 smaa tjern. Fjorde i Stamnes er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 323). “ Stamnes herreds fastland har en kystlinje paa 63 km., mod Ulvangen og Ulvangsfjorden 8 km., mod Meisfjorden 15 km., mod Leirfjorden 3O.5 km., mod Sundet 7 km. og mod Vefsen- fjorden 2.5 km. A nkerpl adse. Ved handelsstedet Sandness:jøen paa nordsiden af Alstenø, i sundet mellem denne og den nordenfor liggende holme, er en ret god ankerpIa(ls for mindre fartøier, 11-15 m. dyb. Holdebunden er middelmaadig, og sundet er strømhaardt. Stærkest sætter strømmen for vest- eller udgaaende Paa flaket straks vestenfor sundet er god stoppeplads for fartøier af alle størrelser. AnkerpladSe i Leirfjorden er: Omtrent O.8 km. vest for Sandnessjøen fyr paa 17 til 25 m. vand; mellem Holmen og Alstm er ankerplads for smaafartøier paa 7 til 11 m. vand; i Sandnesvaagen paa 8 m. vand. Indenfor Meisj)“ordhol-men er ankerplads med l7 m. vand. Jordsmon net bestaar af sand, sandblandet ler og myr. Paa de fladere og lvtliggende steder samt i dalbundene er der ofte myr. I Leirfjorden er større vidder med udmærket dyrkningsland, skikket for kornavl og græsavl. Strækningen syd for Leirfjorden og Leirelvens dalføre har for størstedelen tilhørt de «Angellske stiftelser», og her er store strækninger unyttet, thi bygselmændene syntes ikke, de havde noget igjen for sit arbeide, da gaardene bortbygsledes ved auktion til høistbydende. Jordsmonnet er ofte sand- og lerholdig muldjord. De dyr- kede strøg ligger langs fastlandets strandsider og i de nedre dele af de fra fjordene opgaaende dalfører. Paa Alsfen ligger det dyrkede land paa skifer- og kall(sten- landet paa den nordvestre side til bunden af Botnfjorden og ved Hellesviken og Sundet.