Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/346

Denne siden er ikke korrekturlest


STAMNES I-IERRED. 338 Den gamle Sandnes kirke nævnes i Haakon Haakonssøns saga, kap. 203, i en saadan forbindelse, at den maa antages at have været en trækirke - altsaa en stavkirke. Da hertug Skule havde ladet sig give kongenavn paa Ørething den 6te november 1239, sendte han nogle varbelger ud for at overrumple kong Haakons mænd. Jon Silke og Guttorm i Bjarkey sad sammen i stuen paa Sandnes, da en af varbelgernes speidere viste sig; men Guttorm slog til ham med sin øksehammer, saa pakkede han sig. Siden gik de til kirken og agtede at blive der om natten. Ved afdagstid kom varbelgerne did, kringsatte kirken og bad dem komme ud; med det vilde de ikke. Da sagde varbelgerne, at de vilde brænde kirken op; men Guttorm mente, at de ikke vilde vove derpaa. De lovede ham slig fred, som Olav den hellige havde lyst over den hellige kirke, hvorpaa han gik ud, men blev straks dræbt, saasnart han kom ud af kirkedøren. Jon Silke slap ud af kordøren og blev dræbt ude paa ageren østenfor kirken. Trudselen om at ville «brænde kirken op» viser med temmelig sikkerhed, at den var en trækirke. Den har havt 2 indgange, en i skibet og en i koret. Kirken nævnes i «Trond- hjems Reformats» af 1589. Stedet paa Sandnes var usikkert paa grund af elvebrud, heder det. Efterat kirken var kommen i forfald, blev en ny opført i 1766 paa Stamnes; den antændtes af lynild og afbrændte 1774, hvorefter ny kirke opførtes l778 for det nordlandske kirke- og skolefonds regning; den indkjøbtes af menigheden i 1827. Stamnes nuværende kirke er hovedkirke, men præstegjeldet heder Alstahaug; kirken er en korskirke af tømmer med brudte hjørner, opført 1882, med 55O siddep1adso. Den nuværende Stamnes kirke er opført i henhold til kongelig resolution af 16de januar 1881; samtidig tillodes den gamle kirke nedtaget for at benytte tømmeret ved opførelsen af den nye; denne er opført paa den gamle kirketomt; den er ind- viet 31te juli 1882. Stamnes kirke blev hovedkirke istedenfor Alstahaug kirke ved resolution af 11te december 1861. I erstatning af fisketiendefondet har Stamnes kirke aarlig kr. 633.37, hvortil kommer et tillæg. - Leland kapel eller Leirfjorden kapel er en korskirke af tømmer, opført 1867, med 450 siddepladse; den ligger ca. 20 m. o. h. Gabriel Anderssen Breiland skjænkede i l854 halvdelen af sit og sin hustru Anne Arntsdatters fællesbo til Stamnes sogns fattigkasse. I 1857 blev til legatet udlagt 104 spd. 4O sk.