Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/354

Denne siden er ikke korrekturlest


HEBø Hr-:BBE1). 341 De største øer i den østre del er Slyngsøerne, (7tsyningsoen, La-mmøen, Ørnøen, Store Enokken, Ærlandet, Sakrisoen, Skibaatsvær, Graaoen, Hærøen, Østholmen og Moholmen. Den vestre del benævnes Sandsundvær, og de største øer her er Vartangen, Vaagholmen og Blanksunddræggen. Skilt fra Skibaatsvær ved den l.4 km. brede fjordstrækning Kaasa og fra det østenfor liggende Maasvær ved den 3.3 km. brede O(Z[]“Or(Z ligger Gaasvær, en samling af øer fra nordøst mod sydvest. Det er lave klippeøer, den høieste gaar op til 30 n:. o. h. De største er sydfra: ỳ Søndre Gaas-vær, 3 km. lang og paa det bredeste 0.5 km. Det -er en ø med smaatjern og knatter, de høieste naar op til 21 m. o. h. Der er 2 gaarde og I plads. Ravnø, 0.5 km. øst for Søndre Gaasværs nordre del, er den høieste i været og naar op til 30 m. o. h. Nordre Gaa-svær ligger nordvest for Søndre Gaasværs nordre del og er noget lavere end denne; den er høiest i nord og naar op til 18 m. o. h.; den er 2.5 km. lang og paa det bredeste 0.5 km. Den har I gaard og I plads. Endelig ligger Inden-odden 0.3 km. nordøstlig for Nordre Gaas- vær; den er l.7 km. lang og paa det bredeste O.5 km. Den er en klippeø, men lavere end de to foran nævnte; den har l gaard. Lyngv(er er en mindre øgruppe omkring 2 km. vest for Gaas- vær. Det er ganske smaa klippeøer, ingen naar op til 30 m.o. h. De største øer er Lille Lyngoær, Ravnø, Store Lyngvær, Sendingen og Tuvholmen. Været har I gaard og et par pladse. In(lerholmerne, 4.5 km. sydvest for Store Lyngvær, bestaar af Inderholmen, Hellø, Surnø, Kalm-m og nogle mindre øer. Det er klippeøer; Inderholmen naar op til 17 m., Hellø til 2O m. o. h. Paa Inderholmen er en samling af rorboder. Vest for Varleden, der er fjordstrækningen paa Inderholmernes vestside, ligger Ytterholmen med en trigonometrisk varde 41 m. o. h. og Lyngholmen, 32 m. høi, samt nogle mindre holmer-. Nordvestligst i Herø herred og skilt fra Skibaatsvær ved fjordstrækningen Djupna ligger samlet endel smaaholmer, som Floholmen med trigonometrisk punkt, Skaftet, Skarholmen og Ha- raldsholmen. “ Steinene er en gruppe af øer, holmer og skjær, skilt fra Gaas-- vær ved Gaa-Sv(erjjorden og fra Varøen ved Od-florden. De største af disse øer er Ser-øenW, Steinene Inderøen, Grøm?ingen, østre og vestre, og Andholmen. Af disse er Steinene og Andholmen de høieste. Disse øer er ubeboede. Sydligst i Herø herred ligger øgruppen Sandoær, en mængde klippefulde, men lave og for størstedelen nøgne øer, holmer og skjær. Høiest er Kvaløen, 13 m. De største er Fæøen, Verniks-