Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/359

Denne siden er ikke korrekturlest


346 NORDLANDS AMT. Straks indenfor i Skibaatsv(er er der flere havne, som byder langt større sikkerhed for liv og gods end Sandsundvær, men herfra er udroren 1ængere, og paa grund af skjærgaarden er hav- nene vanskeligere at tage op i mørke og modvind. Imidlertid ligger Sandsundvær meget bekvemt,- ogi herreds- styremøde i Herø den 20de december 1901 fattedes enstemmig beslutning om at søge Sandsundvær beskyttet ved havnevæsenets foranstaltning. Det ansaaes for givet, at stedet ved en beskyt- tende mur vilde blive fuldt belagt af fiskere. Det fremholdtes, at Sandsundvær ubetinget var det heldigst beliggende sted for fiske. Ved omberegning af overslaget kom kalkulen op i 80 OOO kr., og planen omfattede dækningsmure over Valtangen og Indre- lodden samt sundet mellem Indrelodden og Hjertholmen. End- videre dækning med jetté af sundet mellem Hjertholmen og Hjemlandet eller Ytterlodden. Tilsammen var det en længde af 515 løbende meter og til en høide over lavvand af dels 5 og dels 6 m. Denne plan vedtoges, og storthinget gav samme aar den første bevilgning. Arbeidet paabegyndtes sommeren 1902 og fuldførtes efter planen høsten 1907. Siden ulykken i 1901 har Stedet taget raskt opsving. Alle de ødelagte huse er erstattet med nye, og flere er kommet til. Efter fiskeristatistiken fra 1883 opgaves at ligge i Sand- sundvær paa skreifiske l6O mand med et udbytte af 45 OOO flsk. I 1899 var tal1et steget til 237 med og et udbytte af 139 OOO fisk, og antallet af fiskere og fisk er neppe aftaget senere. Jordsmonnet i Herø herred er myrjord, og paa de dyr- kede steder muld paa skjælsand. Paa de laveste øer er jordsmonnet skjælsand; jordlaget bliver grundere længere vest og er ofte saa tyndt, at græs og korn i tørre sommere brænder bort. ’ De øer, som har torv, er bevoksede med græs og mos. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.8 km.2 Eng . . . 6.3 » Ager og eng ........ . . . 8.1 km.9 Skog ........... . 20.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . .... 144.7 » Tilsammen 172.8 km.2