Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/365

Denne siden er ikke korrekturlest


352 NORDLANDS AmT. førte af bord. Her er desuden kommunelokale og bedehus samt handelssteder. Bjørn marked er tidligere omtalt (bind II, pag. 237). Det er nu et han(lelsstevne og holdes her, fordi her er saa god havn. Det begynder første tirsdag i juli maaned og varer i 3 dage. I 1889 brændte omtrent halvdelen af de paa markedspladsen væ1-ende huse, men de blev hurtig byggede op igjen, og der er nu 16O huse til brug under handelsstevnet. Grundeie1-en opkræver afgift ikke alene for husenes grund, men ogsaa for Salg fra telt eller bord paa hans grund. Paa Skibaats1:ær var en liden by af salterier efter stor- sildfisket, der efter at have trukket sig længere og længere nordover ophørte Skibaatsvær har sin faste befolkning af fiskere og lodser. I Herø er befolkningen norsk; i l90O var der kun 2 finner. Herø herreds matrikulskyld er 300.76 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelsc 59 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 5.1O mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var herredets gaards- nummere delt i 16O særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen .i 19O0 var samlet i 153 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 2 mark. Den officielle Statistik har desuden efter folketællingsopgaverne 321 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saaledes ialt 474 selvstændige brug med en matrikulskyld af 301 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Herø thinglag: I 1893-97 1327 kr., i ]895-99 1l63 kr., i 1897-190l 1088 kr., i 1899-1903 1082 kr. . Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug, havde i Herø herred i l9O0 12 brug en matrikulskyld indtil 0.20 mark, 12 brug fra O.21 til O.5O mark, 16 brug fra O.51 til l.OO mark, 96 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 8 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 5 brug fra 5.01 til 10.00 mark, 4 brug fra 10.01 til 20.00 mark. Tilsammen 153 brug. Alle opgaver over udsæd og husdy1-hold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i l900. Herø præstegaard, Ser-Herø, ligger paa øen Søndre Herøs øst- side; den har været gjenstand for re(luktion efter lov af 19de juni 1882. Af de til Salg bestemte l5 parceller er hidtil 1l af- hændet. Gaarden, hvis nuværende skyld er 17.40 mark (tid1igere