Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/366

Denne siden er ikke korrekturlest


HEBø I-IERRED. 353 23.02 mark), vil efter reduktionens gjennemførelse faa følgende arealer: Hovedbruget: dyrket mark 14.98 ha., udyrket mark 11.20 ha., kartlagt havn 11.79 ha., tilsammen 37.97 ha. Hertil kommer forskjellige, ikke kartlagte skjær samt en større myr og havne- strækning, hvorhos den reducerede præstegaard vil beholde 6 hus- mandspladse, hvoraf de to dog egentlig er at betragte som strand- siddertomter. Gaarden har ingen egentlig skog, men endel birke- og vidje- krat. Saa godt som alt træfang maa kjøbes. Hovedbruget er paaregnet at kunne føde en besætning af 2 heste, 16-18 storfæ og nogle faar. Dets gjennemsnitlige avling har været 40 tdr. byg, 8 tdr. havre og 150 tdr. poteter. Af her1igheder til1igger der gaarden landslod; denne er over- maade varierende, idet den i enkelte aar har gaaet op til flere tusen kroner, medens den i aarene l883-90 gjennemsnitlig kun udgjorde 45O kr. aarlig. Præstegaarden havde i l9O0 9 arbeidspligtige husmænd og 2 andre afgiftspligtige husmænd. Sognepræstens udsæd i 190O var 5 hl. byg, 10 hl. havre, 50 kg. græsfrø og 35 hl. poteter. 1 ar brugtes til turnips, 7.5O ar til have, hvoraf 0.5 ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold i l900: 2 heste, 20 storfæ, 1 faar og 4O høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Den samlede udsæd og husdyrhold i l90O under gaards-nr. 4 var efter 13 personlister: Udsæd: 1 hl. blandkorn, 1 hl. havre til grønfoder, 38 hl. poteter og 6 kg. græsfrø. Husdyrhold: 32 kjør, 51 faar og 34 høns. Der er 9 eiendomme i Herø herred, som har 5 skyldmark og derover: Nord-Herø blev i 1723 brugt af Jørgen Sverdrup tilligemed pladsen Gudolpsøen, der maa være kartets Gotteløen paa vestsiden af Nord-Herø. Hvis navnet er gammelt, maa det være oprindelig Gautulfsøy, sammensat med mandsnavnet Gautul.fr; “Gaards-nr. 5, brugs-nr. l og 2, af skyld l5.59 mark, opgivet at have l4 hus- mandspladse. Udsæd i 1900: 9 hl. byg, 7 hl. havre og 45 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi, 20 ar til have, hvoraf l ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 27 storfæ, 50 faar, 1 svin og 8 høns. Der var 1 arbeidsvogn og 3 arbeidskjærrer. Efter 14 personlister var udsæden tilsammen under gaards- nr. 5, brugs-nr. 1: l hl. byg og 24 hl. poteter. Husdyrhold: 2O storfæ, 46 faar, 3 gjeter og 35 høns. Nord-Herø, som er Petter Dass’s fødested, tilhørte i det l7de aarhundrede Staten og var embedsgaard for fogden, den kom der- efter med det øvrige Statens gods til Joachim IrgenS. I 1699 beboedes den af proprietær Peder Christophersen Broch, i 1710 23 - Nordlands amt III.