Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/367

Denne siden er ikke korrekturlest


354 NORDLANDS AMT. af Peter Angell og senere, allerede før 1718, af Jørgen Sverdrup, som var forpagter af baron de Peters’s godser paa Helgeland. I den sidste fjerdedel af det 18de aarhundrede tilhørte gaarden Sverdrups dattersøn Jørgen Sverdrup Hersleb, som i aaret 18OO med de Angellske Stiftelser i Trondhjem eiede et jordegods af 186 vog l pd. 7 mk. skyld; fra ham blev den i 1801 overdraget sviger- sønnen, proprietær Jonas Greger Walnum. Nyheim skreves før Store Silvalen Silvalen kommer af sil, oldnorsk sil, en liden fisk, der gaar paa grundt vand, og vaðill, grundt sted i vand. Gaards-nr. 5, Nord-Herø, brugs-nr. 4, Nyheim, af skyld 6.64 mark, har 1l husmandspladse. Paa hovedbruget var i 1900 udsæden: I hl. byg og 19 hl. poteter. 3O ar brugt til have, deraf 1 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 11 storfæ, 14 faar og 12 høns. Der var 1 arbeidsvogn, 2 arbeidskjærrer og 1 slaa- og meiemaskine. Øks“ningen, indre, gammelt navn l’xning, af uxi, okse. Gaarde- nr. 8, brugs-nr. 1, af skyld 10.41 mark. Udsæd i 1900: 10 hl. havre til grønfoder og 3O hl. poteter. Husdyrhold: 2 heste og 17 storfæ. Der var 3 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Vándved, store, gammelt navn Vandviðr, af vǫndr, kjep, myg kvist, og viðr, skog. Det betyder altsaa en skog, hvor der kun vokser buske, eller vel snarere en skog, hvor der er anledning til at hugge myge kviste. Gaards-nr. 22, brugs-nr. 1, af skyld 9.71 mark, har 18 husmandspladse. Eierens udsæd i l9O0 var 2 hl. byg og 10 hl. poteter. 1 ar brugt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 2l storfæ og 1 svin. Der var 2 arbeids- kjærrer. ‘ Sol.[jeld ligger paa sydsiden under et temmelig høit fjeld, som paa kartet kaldes Nubban. Forekommer ikke ellers som gaardnavn, men paa nogle steder som fjeldnavn. Gaards-nr. 28, brugs-nr. 1, af skyld 5.72 mark, angivet at have 4 husmands- pladse. Ti1sammen for 6 personlister var deres udsæd i l900: 5 hl. byg og 38 hl. poteter. l ar benyttet til gulerødder og kaal- rabi og l ar have til kjøkkeuhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, l9 storfæ, 34 faar, 2 gjeter, 4 svin og 13 høns. Der var 4 ar- beidSkjærrer. Dønb-jern kaldes Bjørn ; ogsaa Sørbjem skal høres. Første led er øens navn, nu Dønna. Bjørn bruges ofte som navn paa fjelde, og denne gaard ligger under et fjeId, ligesaa gaarden Hang-bjørn. Gaards-nr. 50, brugs-nr. l, af skyld 5.92 mark, har 8 husmands- pladse og 3 særskilt bor-tforpagtede dele. Brugerens udsædi l90O var 5.6 hl. byg og 18 hl. poteter. 1Z4 ar brugt til gulerødder, 1x‘4 ar til kaalrabi, 10 ar til have, deraf Ve ar til kjøkkenhave- vækster. Husdyrhold: l hest, 8 storfæ, 7 faar, l svin og 5 høns. Der var 3 arbeidskjærrer.