Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/369

Denne siden er ikke korrekturlest


356 NoR1)I.AN1)S AMT. odden, Tverodden, Asperodden og Mellemodden. Der sigtes for- modentlig til, at der skyder ud skarpe odder fra øerne. Varøen, gammelt navn Vǫrðuøy eller Var()øy, af varða, varde. Der er en omtrent 120 m. høi, isoleret fjeldko1l paa øen. Sildøen kommer af fiskenavnet sild. 2lIaasvær kommer af fuglenavnet maase, oldnorsk m(isi. Gaasvær kommer af fuglenavnet gaas. Holmen kommer af holmr eller holmi, holme, liden ø. Det er navn paa en liden ø og en øgruppe ude tilhavs sydvest for Lyngvær. Skibaatsvær kommer af skibbaat = skipbaat, skibsjolle, især vel om en baad, som slæbes efter et fartøi. Formodentlig har en enkelt ø i gruppen hedt Skibaaten, som efter kartet ogsaa er navn paa en ø ytterst i Lurø. Havsteinen. Ordet kunde betyde en sten, som netop er en mande løft, af hejja, at løfte. Det maatte da antages, at der har været en saadan sten paa stedet, som jevnlig benyttedes til styrke- prøve. Det kunde ogsaa betegne en høide, som løfter sig i veiret. Denne forklaring synes ogsaa her den rimeligste, og navnet til- hører vel her egentlig en fjeldknat. Første led kunde være ha-f, i betydning af havet; dette ord er yderst sjelden i stedsnavne. Ra-Cnøen, gammelt navn Raj“nøy, sammensat med fugle- navnet rajh. „ Kjeøen med Hestøen. Navnet Kjeøen fi11des paa mange steder langs kysten. Det kommer af kið og betegner en ø, som har været brugt som havnegang for kid. Paa lignende maade er Hestøen at forklare. Begge øer ligger tæt ved vestkysten af Dønna. Mevike):“, gammelt navn Miðvík, den midtre vik. Skaga, gammelt navn Skagar, af skagi, fremstikkende Odde af land. Gaarden ligger henimod Spidsen af et stort nes mellem Vikafjorden og Skagafjorden, som paa kartet kaldes Skagalandet. Breistrand, gammelt navn Breiðastrǫnd, den brede strand. Findes ogsaa som gaardnavn i Øksnes. Sand9trak, sammensat af sand-S-, af sandr, san(l, og rak. Som ofte er tilfælde, er et t indskudt mellem s og r. Navnet betegner sandflugt, sanddrift. Gaarden ligger temmelig aabent mod vest ytterst i Skagafjorden. Hølvolden. V old, sammensat med en gaards navn, betegner vel her som paa mange andre steder en sæter. Hølen, gammelt navn Hylr, høl. Navnet tilhører uden tvivl egentlig den smale vik af Skagafjorden, som gaar ind forbi gaarden. Denne kaldes ogsaa paa kartet Hølen. Strømme, gammelt navn Straumar, flertal af straum-r, strøm. Strømmen er vel her det korte afløb fra 01fotvatn til Hø1en, som begge ligger i omtrent samme niveau. - -