Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/372

Denne siden er ikke korrekturlest


I-1ERØ I-IERRED. 359 med kløverbladformet hoved, klinknagler, spydspids, et jernredskab med haandtag og desuden et økseblad. Samme sted er i en haug fundet ubrændt lig, nogle jern- sager, hvoriblandt en linhek1e, bryner, en pincet af bronce, en trækam og et skeskaft af træ. W Paa Nord-Herø er fundet et enegget sværd, hjalt med tre- kantet knap med riflet broncebelæg, en ringnaal af bronce og et par dobbelte ovale spæuder. Ved Skar er en nedfalden sten, der dog muligens er en mærkesten, 1.9 m. lang, 30 cm. bred, 25 cm. tyk. Paa gaarden er gravhauge. Ved BerjHord stod tidligere en usædvanlig stor bautasten, der er nedtaget og slaaet istykker. Et stykke af den laa i 1883 udenfor et hus; det var 3.5 m. langt. Nær ved skal have staaet en anden bautasten. Paa gaarden er gravhauge. l Paa .ZVordvik er en heldende bautasten, 1.9 m. høi, 6O cm. bred og 32 cm. tyk; der er ogsaa gravhauge. Herø kirke er en langkirke af sten. Det er fra først af en meget gammel kirke, maaske fra det 12te aarhundrede Den er udvidet 1879--80 og har 800 siddepladse. Hereyja k“irh;ja var Herø hovedkirkes gamle navn. Det sees af Aslak Bolts jordebog, at der her var kirkested allerede i middelalderen. Sognet blev udskilt fra Alstahaug præste- gjeld som eget sognekald ved resl. af 1lte december 1861. Petter Dass omtaler de til Alstahaug hørende kirker-, og nævner saa Herø kirke: Den tredje paa Herø med hæderlig Zir, Opbygget af esse-blød’ Stene, Paa Esse er her udi Landet ei Skort, Der bliver af Bjergene huggen og gjort Paa mangesteds temmelig Ovne; Dog springer de Ovne ved Ilden saa tidt, At Kjøberen finder sig liden Profit; Thi tager den Næring at dovne. Esse, egentlig es;ja, betyder ofte klæbersten, veksten, samme sort sten som den, hvoraf Trondhjems domkirke er bygget. Nordviken kapel er en liden langkirke af tømmer, opført efter resl. af 22de mai 1869, med 400 siddepladse. Da faldvinden er meget stærk i den trange dal, er der til sikkerhed for taget anbragt herfra til jorden jernstænger eller kjættinger. I erstatning af fisketiendefo11det faar Herø sognepræst 248 kr. aarlig og Herø kirke kr. 828.83 foruden et tillæg.