Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/373

Denne siden er ikke korrekturlest


36O NoB1)1.AN1)S AMT. Legater. El12s-abeth Hansdatter Skar gav i 18l4 til Herø sogns fattigkasse sit beholdne bo, som udgjorde 204 rdlr. 8 sk., og i 1815 blev tillagt kassens kontante beholdning med 20 spd. 49 sk. Peter Angel, jægteskipper og gjæstgiver i Aakvik, legerede 1796 til Herø sogns fattige renten af 300 rdlr., hvorfor haves en statsobligatiou paa l50 spd., hvis renter tilflyder fattigkassen, uden at uddeles. W De kjørbare veie i Herø herred er kun nogle korte stykker, saaledes: Paa Nordre Herø fra Nyheim til Silvalen. Paa Nordre Herø fra gaarden Nordre Herø til kysten nordfor. Paa Søndre I-Ierø fra kirken og et stykke nordover langs kysten. Paa Indre Øksningen mellem Indre Øksninggaardene. Paa Dønna fører kjørevei fra kysten ved pladsen My1-en til Bjørnsgaard. Der er udstukket bygdevei fra Bjørn gjennem Dalsvaagskaret til Dalsvaag. Videre er paa Donna kjørevei fra sjøhuset ved Nor-dviken og til Nordviken kapel. Fra denne tager ved gaarden Nordviken vei af vestover omkring fjeldet ind i Dønnes herred til gaarden Skei. l)enne gren af veien er kun delvis oparbeidet. Herø herred var i 1902 delt i l2 skolekredse med 698 undervisningsberettigede børn, 6 lærere og 3 1ærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 483 630 kr., formuen 742900 kr. Samlet her- redsskat for 1906 var 30 O0l kr., fordelt paa 1037 skatydere.