Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/382

Denne siden er ikke korrekturlest


DØNNES HEBRE1). - 369 til østnordøst er 1.9 km., bredden indtil 0.4 km. Der er afløb til Rølvaag. “ Alte“ruatn, 11 m. o. h., er O.9 km. langt og 0.2 km. bredt. Vandene paa Tomma og paa øerne i Aase-ær er alle smaa. Fjorde i Dennes heri-ed er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 325). Havne og ankerpladse. God havn er der i .4asv(eri syd for Andersbakken mellem denne, Ringholmen og Nordenvinds- holmerne. Dybden er ca. 50 m. mellem Ringholmen og Anders- bakken; lidt længere syd 30-4O m. Her er sandbund. Paa Aasværs nordøst1igste boe, Nor-dboen, bryder det bestandig. „ Østfra til Aasvær pleier man at gaa Risøsundet mellem Risøen og Store Gaasøen. Paa nordsiden af den nord for Traagøen liggende lille holme Ringholmen er god havn med flere fortøi- ningsringe. Lokalbaaden pleier at gaa ind til Aasvær mellem Riseboen og Tromsøtarene, videre godt fri nordom baaken paa Lassan og videre vestover sundet mellem Buøen paa den ene, Bukkø, Jensø og Fem paa nordre side. Mellem Brøm og Gja9nakskjærene er rent og gi-eit, og man kan da holde ind i været mellem Seingsøen og Seingsøskjæ-rene og ankre op i sundet mellem Maade og Greinø. Paa sydsiden af Aasvær er den greieste vei sundet vestom Kvaløhausen. Saavel nordre som søndre Aasværfjord er bekjendt for sine strømsætninger. God ankerplads er der mellem Rene-øen og Risøen, hvor man ofte maa ankre op, naar man for strøm ikke kan komme gjennem Rensøsundet. Havn for smaafartøier er der i sundet mellem Store og Lille Hjartø (nær Tomma). Man kan ankre ca. 300 m. ovenfor ind- løbet paa 4 a 5 m., sandbund. Større fartøier, som ikke kan flyde her, vil finde ganske god ankerplads paa nordsiden af Store Hjartø ved at styre mellem Langdraget og Silsandholmerne. I bugten lidt øst for denne kan man ankre paa 15 m., lerbund og sandbund. Til Tom-rik paa Tomma styres bedst mellem de samme holmer, godt opunder Silsandholmerne, saa østlige1-e langs nord- siden af Hjartøerne; havnen er stor og rummelig og dybden jevn, saa man kan ankre hvorsomhelst udenfor slaggrunden. Nordøst for Skogholmen er 9--10 m., lerbund og sandbund. Smaafartøier ankrer bedst udfor sjøhusene; 4-5 m. dybt med sandbund. Ind til Tønsvik gaar ogsaa et løb øst for Lille Hjartø, men dette er kroget og urent. 24 - Nordlands amt III