Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/384

Denne siden er ikke korrekturlest


DØNNES HERRED. 371 ind i havnen. Med mindre farteier kan ankres mellem sjøhusene paa begge sider, hvor dybden er 3V2 til 4 m. I Sundsuaagen, paa nordsiden af Løkta, er god ankerplads. Det dyrkede land har forholdsvis liden udstrækning Jordsmonnet er mest sand, skjælsand og myrjord. Paa de lavere øer i Dennes herred er der adskillig skjæl- sand, opblandet med paaført myrjord. Jord1aget paa de ytre øer er grundt. Area1et er saaledes udnyttet: Ager ......... . 1 5 km.2 Eng ........ . 4.W6 » Ager og eng ....... . . . 6.l km.2 Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v. . .... 81.1 » Tilsammen 87.2 km.9 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Avl. Foldlghed. Byg .... 50 l. 2.4 hl. 4.8 Blandkorn . . 5O » 2.4 » “ 4.8 Poteter . . . 2 hl. 13 » 6.5 Hø .... l5O kg. Udsæd og det til have anvendte -areal i 1900: Byg .......... 146 hl. Havre . . 67 » Blandkorn . . .... 1 » Ialt kornsæd 214 h1. Erter . . .... 1 hl. Vikker ..... 24 » Poteter ..... . 893 » Havre til grønfoder .... 69 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 105 ar. Areal af have var 197 ar, hvoraf 30 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var 3O frugttræer i herredet, 8 slaa- og meiemaskiner 3 saamaskiner, 1 firhjulet og enspændt arbeidsvogn og 107 to- hjul’ede. Dennes herred egner sig lidet for agerbrug, da klimaet er raat D