Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/386

Denne siden er ikke korrekturlest


DØNNES HERRED. 373 19oo. 1890. Gjeter . I 4 Svin . . 46 33 Høne ....... 873 538 xEnder ...... -- 6 Fjesene er mange steder trange, smaa og ofte næsten mørke. Faarene slippes som regel paa smaaholmerne om sommeren uden tilsyn. Melkeproduktionen er i de senere aar noget øget, og salg af me1k til meierierne er af megen betydning Der sælges endel kjør til slagt. Faareholdet er stærkt aftaget. Dennes herred havde i 1905 2 meierier: Dennes damp- meieri fra 1898 og Lyktøens meieri fra 1899; det sidst- nævnte eies af melkeleverandørerne. I 1905 indveiedes 198044 kg. melk, hvoraf tilvirkedes 7429 kg. smør og solgtes endel fløde. Den skummede melk leveres tilbage til leverandererne. Der sysselsættes 1 mand og 2 kvinder, og Dennes dampmeieri bruger til gratis afhentning af al melk daglig lVs mand og 2ÍZ2 hest. Maskinerne drives ved Dennes meieri med damp og ved Lyktøen med haandkraft. Skog. Naaleskog er der ikke i Dennes herred. Lidt birke- skog er der paa Denne omkring Nordre Dønnesfjeld, Dennes gaard, om Titternesaasen og omkring Kamman. Paa Tomma er løvskog nordøst for Husby, ved foden af Brei- tind og i Tinvikdalen. Det er lavstammede træer, tildels krat. Paa .4asvær er enkelte steder lidt levkrat. - Saavel paa Denna, Løkta, Tomma som Aasvær er der tyde- lige spor af fordums stor naaleskog. Der vokser birk, or og rogn. Paa Aasvær var adskillig løvskog indtil storsildtiden 1862 til 1873; da blev skogen nedhuggen af fiskerne til brændsel. Paa Aasvær driver omtrent hvert aar en mængde vraggods iland, som temmerstokke, skibsdele, tønder o. lign. Finderen faar en tredjedel til en halvdel af det fundne. Der driver ofte saa meget «vrag» iland paa disse kanter, at man har brændsel aarevis uden at kjøbe. Herredet maa kjøbe bygningstemmer og brændeved. Der bruges lidt stenku1 og meget torv til brændsel. Herredet maa kjøbe alt slags trævirke. Middelprisen i 1905 var for birkeved 15 kr. og for or 1O kr. Der er endel snaumark skikket til skogkultur.„ - Myrer. Den del af Denna, der tilhører Dennes herred, er i det hele myrlændt. Store myrer er der mellem Skei-S*vatn og