Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/388

Denne siden er ikke korrekturlest


DØNNES I-IERRED. 375 Der er faa fremmede fiskere. Uerfisket drives med dybsagn og garn. En stor del af befolkningen deltager i Lofotfisket, enkelte i Finmarksfisket. I senere aar er det blevet almindeligt at drive vinterfiske fra januar til april i Myken og paa Slyngen i Aasvær. Paa det sidstnævnte vær har der ligget aarlig ca. 3O baadlag. Enkelte har drevet vaarfiske i -Trænen. Sommerfisket er ikke ubetydeligt fra somme vær, saaledes fra Moholmm og Slyngen i Aasvær. Aasvær var engang et bekjendt fiskevær paa Helgelands- kysten. Her foregik rigt storsildfiske fra 1862 til 1872. Fisket foregik hvert aar ved juletider og varede en maaneds tid. I l865-1866 var i Aasvær paa en gang i fisketiden stationeret 15O lastefartøier af forskjellig størrelse, ca. 15O notbrug og om- trent samme antal baadfiskere og garnfiskere, ligesom der var opsat 1OO huse. Der va-r stor arbeidsstok af sildevirkere og mange handelSfolk. I det hele var i nævnte aar ca. 4000 men- nesker i været De følgende aar blev der mindre sild, og det sidste, nævne- værdige storsildfiske foregik vinteren 1872-1873. Af alle de mange huse var ingen igjen i 1892. De fleste huse og en hel del baade, som blev efterladte, raadnede og blev brugt som brændsel, resterne tog stormen. Sildestæng har ofte været gjort langs Dønnas vestkySt, saa- ledes er store stæng gjort i Rølvaag. Lidt laks fiskes langs kysterne. Nogle med for fiskepladse er opgivne: Kleiverraasen, omtrent 1 km. i sydøst fra gaarden Sigerstad paa Dønna. Med a.: Skeisakselen i sydøstlige kant af Ny1ands- haugen; b.: Bjørnsholten et par storbaadslængder østenfor Guls- neset. Dybde: l00 favne. Med for uer vinter og sommer og for lange og brosme og tildels kveite om sommeren. Gleinskallen, omtrent I km. i nordøst fra gaarden Glein paa Dønna. Med a.: Skeisakselen i den høieste og sydligste tue paa Skarhaugen; b.: Bjørnsholten og Gulsneset over et, i ret linje begges endepunkter. Dybde: 12 favne. Med for storsei og smaasei om sommeren, sei paa garn om høsten, derhos for smaatorsk. Djupodden, omtrent 1 km. i nordøst fra Gleinsvaagen. Med a.: Skeisakse1en paa høieste Kjælderhaugen; b.: Bjørnsholten en storbaadslængde frem om Gulsneset. Dybde: fra 8O--9O favne. Med for uer, langer og brosme om sommeren og vinteren og til- dels for kveite.