Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/39

Denne siden er ikke korrekturlest


26 NORDLANDS AMT. Byens areal er, som nævnt, temmelig betydeligt, 12.82 km.9, og inden byens omraade ligger høie fjeldstrækninger. Byens længde fra nordvest ved Kvitevik til sydøst ved by- grændsen op under Fagernesjjeldet er noget over 4’ km., og ifra Fagernes i retning nordnordøst til Orneset er afstanden 5 km. Fagernesfjeldet, hvis top ligger 2 km. øst for bygrændsen, har, som nævnt, en høide af 127O m., og det høieste punkt inden Narvik by blir opimod 9OO m. o. h. Før jernbanen blev anlagt og byen bygget, laa her nordligst ud mod Ofotfjorden gaarden Taraldsvik, længer vest gaarden Lille- vik, og saa længer mod sydvest gaarden Framnes; saa fulgte sydøst for Framnes ved den nuværende havn gaarden Narvik, og endelig ligger paa-et nes ved Beisfjordens munding gaarden Fagernes. Byens territorium er delt ved den myrlændte forsænkning, gjennem hvilken jernbanen gaar, og nordvestlig for denne for- sænkning ligger den del af byen, som kaldes Frydenlund, medens bebygningen østenfor denne forsænkning kaldes ()scarsborg. Landet nordvest for den nuværende jernbanelinje er smaa- knauset med myrer indimellem. Knauserne eller aaserne naar tildels 1OO m. o. h. og derover. Saaledes Durmaalshaugene med Framneshaugene sydøst for gaarden Framnes 101 m., nordøstlig for dem Monsbakkerne 107 m., og disse har Framnesmyren paa sydsiden, Jaklamyren paa nordsiden, Sandmyren paa nordøstsiden og Stormyren paa østsiden. Nordvest for Stormyren ligger Storaa-sen omtrent 1O0 m. høi; østlig for Stormyren følger den store Narvikmyr, over hvilken jernbanen gaar, og nordøstlig for denne paa nordsiden af jern- banen ligger en aas, som kaldes Furuholtef, 79 m. høi, som delvis er skogbevokset. Fra Furuholdtet sees Kongsbaktind med sine bræer over fjor- den, videre Fagernesfleldets skraaning; i øst kommer frem den besynderlige tind Tøtta eller Rombaksføtta, og aabningen af Rom- baksfjorden og den vide fjord, som gaar ind til Herjangen; selve Ofotfjorden er lukket ved haugen over Framnes eller Frydenlund. Mod sydvest sees kaierne og Narvik havn og paa den anden side Ankenes ottekantede kirke. Fra Narvik station eller Taraldsvik station, hvor jernbanen gaar gjennem en skjær-ing, fortsætter sporet i Narvikmyrens for- sænkning, idet det snart deler sig, saaledes at et spor gaar til Fagernes, det andet spor til malmkaien og oplagetỳ for jernmal- men. Anlæggene her er omtalte under beskrive-lsen af Ofotbanen (bind II, pag. 600). Paa sydøstsiden af jernbanen og Narvikmyren og omkring denne er der nogenlunde lavtliggende land, hvor den største del