Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/395

Denne siden er ikke korrekturlest


382 NoBm.ANDs Amt I Dønnes herred paa gaarden Sigerstad er -født Anton Christian Bang i 184O. Han blev professor i kirkehistorie i 1885, indtraadte i ministeriet Emil Stang 1893 og blev biskop i Kristiania stift 1896. Af hans arbeider kan mærkes «Vøluspaa og de sibyllinske bøger», udgivet i 1879, hvor han er inde paa den tanke, at der i den nordiske oldtids digtning kan spores ind- flydelse af kristelige forestillinger, saaledes som Sophus Bugge samtidig paaviste. Videre kan mærkes hans bog «Hans Nielsen Hauge og hans samtid». I hans bog «Norske hexeformularer og magiske opskrifter» l901--l902 er sammenhobet en hel mængde overtroiske forestillinger. Glein er mulig beslægtet med Glenna, som ofte findes som gaardnavn, og som er samme ord som det endnu brugte glenna, aabent rum i en skog, en grønning mellem skog eller klipper. Breivik, gammelt navn Breiðavtk, den brede vik. Sandaaker, gammelt navn San(lakrar, de sandige agre. Sun(l, gammelt navn Sund, sund, ligger ved det trange indløb til den smale vik Sundstrømmen. Tensvik, gammelt navn maaske þyrnisvik, af þyrnir, torne- busk, eller maaske snarere af þyrni, sted, som er bevokset med tjørn. Muligt er det dog maaske, at første led er mandsnavnet Tønnes, en forvanskning af Antonius, der sees at have været adskilig brugt omkring l52O. Tommeide. Første led er ønavnet Tomma, sidste led eið, eid. Det anta.12es, at Tomma er = det i Snorres Edda blandt ønavne anførte þǫmb. Dette maa være det samme som þǫmb, tyk bug, vom. Et saadant navn kan nok passe paa den af et mægtigt fjeld opfyldte ø. Den almindelige opfatning iegnen er, at navnet betyder tommelfinger, hvilket støttes til, at der ved siden af det brede hovedfjeld er et smalere fjeld, adskilt fra det øvrige ved et dybt skar, saa at det, seet fra en bestemt side, har lighed med er tommelfinger ved siden af en sluttet haand.& Efter denne opfatning skulde navnet staa i forbindelse med þumall, tommel- finger. Men en saadan oprindelse lader sig neppe sproglig for- klare. 0ldfund. Stenalder . . . O Broncealder. . . 1 Ældre jernalder . . 4 Yngre jernalder . . . . 16 Sum 21 Fra broncealderen er fund af et sværd fra Vaag i Døn- ues sogn.