Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/396

Denne siden er ikke korrekturlest


I)øNNEs HEHHEn. 383 Et mærkeligt fund paa Tommeide fra ældre jernalder er før omtalt, bind II, pag. 786. Ved Glein stod ovenpaa en gravhang en tilhuggen hvid marmorsten med rundt hoved og søileformet fodstykke. Der er flere af dem her i landet; en del af dem opbevares i Bergens museum, de er ganske vist religiøse symboler. Af fund fra den yngre jernalder skal nævnes to fra Hov. I en gravhaug blev fundet et skelet, en ufuldstændig vævske af hvalben, en rund broncespænde af lav konisk form, paa midten i den runde ramme rester af hvidt glas eller emalje; til jern- naalen paa bagsiden er fastrustet levninger af fint tøi. Desuden var der omtrent 10O glasperler og et økseblad af jern, paa hvis ene side var fastrustet levninger af tøi af tyk, tvunden traad. Dønnes kirke er en stenkirke med 60O siddepladse; dens ældste del antages opført mellem 120O og 125O. Dynjarness kirhýa var Dønnes annekski1kes gamle navn. Kirken nævnes i 1308 og i l346 som sognekirke. I reformatsen nævnes den som kapel Kirken ligger i den nordre del af Dønna og 0.9 km. fra Steinsviken paa østkysten. En del af kirken er meget gammel, efter professor Dietrichson: «Norges kirker-» op- ført 1200-l250. Den er vistnok yngre end aar 1200, men ældre end l308, da den omtales i Bjarne Erlingssøns testamente af dette aar. Kirken var bygget af graasten med bjørner og indsætninger af klæbersten. I 1864-66 blev den forandret saaledes, at halvdelen af det gamle skib blev borttaget og nyt tilbygget Det gjenstaaende gamle halve skib danner nu den nye kirkes kor. Det gamle kor er sakristi. Den ombyggede kirke blev indviet i l866. Paa den søndre side af det gamle kor er tilbygget et gravkammer, hvori opbevares kister til afdøde medlemmer af den Coldevinske familie. Kirken, der ligger paa en liden haug, kan vanskelig sees fra sjøen. Husby kapel. Paa Husby gaard paa Tomma er opført et kapel, som blev indviet den 25de mai 1905. Kapellet med ud- styr er bekostet af fru Nathalie Oh-ristensen, født Finckenhagen, godseier Anders Christensens enke. Det var et paa gaarden Husby opført bedehus, som er tilladt indviet for at benyttes til guds- tjenester og kirkelige forretninger for befolkningen paa øen Tomma og omliggende øer. I erstatning af fisketiendefondet faar Dønnes kirke 540 kr. foruden et tillæg. Morten Coldevin legerede i 1818 1000 rdlr., hvoraf renterne aarlig skulde uddeles blandt de mest trængende i Dønnes sogn. Kapitalen indbetaltes ved skiftets Slutning efter omskrivning med 7O spd.