Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/398

Denne siden er ikke korrekturlest


NESNE HEBBE1). 385 Km.9 Del af Løkta . . 5.3 Fløen .... . O.4 Sellaatø, store . . O.2 Finkonna . . . 0.3 Lommøen . . O.6 Kiløen . . . O.4 Bardalsøen . . O.2 25 smaaøer . . .... 0.8 Tilsammen 86.9 Nesne herreds fastland deles ved Ranenflord og 1Sjona. Landet syd for Ranenfjord er høit land, der skraaner mod Ranenfjord; det deles yderligere ved Laavongsda1en og Bar- dalen med Vasdalen. I den vestligste del ligger Lijjeldene med høideryggen langs grændsen mod Stamnes hei-red. Flere steder langs kysten er der nogen bebygning. Der er endel gjel og botner. De lavere dele af fjeldet er klædt med græs, mos, løvskog og krat. Paa grændsen mod Stamnes ligger fra vest mod øst Reines- JÎjeld, 608 m., Bøfleld, 626 m., og Lihovedef, 842 m. Lavere fjelde nærmere kysten er Nubben, 536 m., Hesten og Høgjjeld, 327 m. “ Fra Fagerviken gaar Kvanbakdalen østlig op til Hesten. Siderne er steile, især paa sydsiden. I dalen er løvskog og krat, langs den søndre fjeldside Hr. I mundingen af dalen ned mod Fagerviken er der en mægtig terrasse; den bestaar tildels af fin sand, som ved mindste vind sættes i bevægelse. Kvanbakelven har her skaaret sig dybt ned. Fra gaarden Sørli vestlig i herredet gaar et trangt dalføre østlig som en smal, trang bjergkløft. Laavongsdalen gaar fra bunden af Laavongsbugten sydlig mel- lem Høgfjeld og Kvanfjeld med myrlændt dalbund og græsklædte dalsider; et par steder er der noget krat. Lu“ssidalen er en side- daI, som gaar op mod vest og ender i en botn. Ved Skaret staar Laavongsdalen i forbindelse med Ranadalen, som fra Leirfjorden i Stamnes herred gaar nordøstllg langs Rana- elv; denne elv danner her grændsen mod Stamnes; dalen kom- mer tilsidst som en trang kløft op i fjeldet kort øst for Ranvatn. Ranadalen er myrlændt fra Ranvatn til Skaret; den kan vistnok dyrkes. Strækningen mellem Laavongsdalen i vest, Ranenfjord, Vikaelven-Bardalselven i nord og herredsgrændsen i øst og syd har længderetning fra sydvest til nordøst Ogsaa her er endel botner og gjel; langs 25 - Nordlands amt 1Il.