Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/40

Denne siden er ikke korrekturlest


- NARVIK BY. 27 af den nuværende Narvik by eller Osearsborg ligger, og denne for- sænkning fra Narvikmyren strækker sig ned over mod Narvik- bugten, og omkring denne ligger kaierne, malmoplagene og de andre tidligere omtalte anlæg for malmeksporten. Paa østsiden af Narvikbugten er der en liden strimmel langs sjøen, der tilhører Narvik kommune, saa følger herfra og ned imod gaarden Fagernes en strand, langs hvilken jernbanen fort- sætter til Fagernes eller, som det kaldes, Namikhavn. og fra denne strand, som er smal, stiger fjeldet steilt op imod knæerne paa F agernesfjeldet, hvilke her benævnes Klevffel(lef, Stoxî[jeldet og Mellemfleldet. A . Den del af byen, som kaldes Oscarsborg paa sydøstsiden af jernbanen, er reguleret med gader, som gaar imod nord og nord- øst, og gader, som gaar lodret paa disse retninger. Disse gader var tidligere benævnt med nummere, men nu har de faaet navne. Med retning mod nord og nordøst gaar følgende gader, der paa kartet er betegnet med nummere: 1. Kongens gade, 2. Dronningens gade, 3. Haareks gade, 4. Thore Hunde gade og 5. Asbjørn Sels- banes gade. Gader, som gaar lodret paa disse stigende i østlig retning, er i den retning, i hvilken de følger efter hinanden fra syd mod nord: 13. Kaptein Schjønnings gade, 14. Doktor Skjønsbergs gade, 15. Johan Sverdrups gade, 16. Sivert Nielsens gade, l7. Helmer Gjedeboes gade, 18. Professor Vogts gade, 8. Jak. Anderssens gade, l9. Anton Moslings gade, 20. Arctanders gade, 21. Horsts gade, 22. Løvlands gade. Saa er der endel aabne pladse, som plads nr. I eller ()s(-ars- borgs torv, hvor Kongens gade og gade nr. 19 eller Anton Mos- lings gade støder sammen, plads nr. 2 eller Broms plads nær Narvik station, og sydlig for denne plads nr. 3 eller Ole W. Lunds plads. Endelig ligger plads nr. 4 eller IViulls plads-, der hvor Dronningens gade og Arctanders gade støder sammen. Paa nordvestsiden af jernbanen og Narvikmyren ligger, som før berørt, den del at byen, som kaldes Frydenlund, og den er reguleret i gader, som gaar i retning mod nordøst, og i gader, som gaar i retning mod nordvest. Nordøstgaaende gader er her: 39. St. Olavs gade, 40. Jonas Lies gade, 4l. Professor Blixs gade, 42. Biskop Bangs gade, 34. Gunnar Bergs gade. NordvestW gaaende gader paa Frydenlund er: 29. Skolegaden, 28. Kaptein VViths gade, 27. Edvard Meisfjords gade, 34. Brogaden, 35. Myr- gaden, 35. v. Westens gade, 37. Biskop Kroghs gade, 38. Ofotgaden. Ogsaa her er nogle aabne pladse: nr. 5 eller Frydeulun(ls torn og nr. 6 Otto Sverdrups plads Ved anlægget af byen og jernbanen er, som rimeligt kan værc, først og fremst taget hensyn til tranSport og udskibning