Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/400

Denne siden er ikke korrekturlest


NEsNE I-1ERRE1). 387 Der er mange smaaelve, og i høiden i den østre del er der mange mindre vande og smaa tjern. , Fjelde paa denne halvø er sydvestligst ]xYølen, 446 m., længer mod nordøst I-Iammerø[jeld, 763 m., Breiskartind, 74O m., Nord- vikfleld, 842 m., og nord for dette Fransvikþeld, 74O m. Fjeldstrækningen fra Nesne til Sjoneidet kaldes «Laupen». Fra høider paa 65O a 7O0 m. falder fjeldet fra Fransviken til Venes steilt; i 350 m.s høide er der en 3O0 a 400 m. bred afsat, og saa falder fjeldet steilt ned i“ Sjona. I denne Nesneha1vø gaar Sagelvens dal nordlig fra Nordviken som en brat, trang dal til ‘Sagvøtn; her udvider dalen sig og gaar østlig til Hemnes grændse. Farmandaagas dal gaar fra Sjona ved Jægtstranden sydvestlig op i fjeldet; det er en trang fjelddal, tildels med steile skraa- ninger; den er bevokset med lidt løvskog og krat og er kun be- boet nede ved Sjona. Af Sjoneidet ligger den nordvestre del i Nesne herred. Eidet er myrlændt; paa dalsiderne er der noget løvskog og naale- skog. Langs Sjona ligger endel bebygning. Eidet er paa det smaleste kun l.5 km. bredt; det adskiller Sjona, hvis inderste bund kaldes Sørfjorden, fra Utskarpen, en arm af Ranenfjorden. Landet nord for Sjona er vildt; i Sfran(ltinderne naar det op til 1l69 m. o. h. Dele af bræerne Høgfuv(1 og Rauskré-den falder inden Nesne herred. Disse bræer er før omtalt (bind l, pag. 1l5 og 129). Her gaar op i denne del af Nesne flere temmelig brede og lange dale, som udmunder i Nordsjona. Fra Sjona gaar saaledes nordlig om Str(m(lvatn og videre nordover et dalføre helt op til Strandtinderne. Mellem Strand- vatn og Sjona ligger nogle gaarde, og sydvest for Strandvatn er der noget løvskog og krat. Lange Strandvatns østre bred er ogsaa lidt løvskog, ligesom i dalbunden nord for Strandvatn. Det øverste af dalen er en trang botn under Strandtinderne. Den østre da1side er meget steil og ufarbar. Pollskaret gaar fra Strandvatns dal som en trang kløft mod sydvest op til en høide af 39O m. o. h. til grændsen mod Lurø herred. Fra Nords;jona gaar ]-[elgaavatns dal nordlig om Lillevatn, Helgaavatn, Øvre Helgaavatn og om Stortjern op til grændsen mod Rø(lø. Dalbunden mellem Lillevatn og Helgaavatn og mellem Helg- aavatn og Øvre Helgaavatn er myrlændt; der er løvskog med noget naaleskog, som dog i nord om gaarden Helgaavatn er hen- døende. - -