Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/401

Denne siden er ikke korrekturlest


388 NORDLANDS Amt Fra Øvre Helgaavatn gaar Østerdalen nordøst1ig helt op til Høgtuvbræen. Den er i næsten hele sin længde fuld af store k1ippeblokke og ender i en brat væg med en isbræ. Den er farlig at befare paa grund af stenskred. Det nederste af dalen ovenfor Øvre Helgaavatn har noget løvskog og krat. Om Lillevatn staar Helgaavatns dalføre i forbindelse med Graavatns dal, som gaar op i Nordfjeldets sydvestre del. Dal- bunden og den lavere da1side er nord og øst om Graavatn be- vokset med løvskog og krat. Den vestre skraaning ned mod vandet er meget stei1. Paa Helgaavatns østside er en sti langs telegraflinjen nord- over forbi vestsiden af Stortjern ind i Rede herred. v Fra PolleH i Nor-d.sjona gaar østnordøstover en trang sække- dal op om Pol1vatn. En fodsti langs den søndre side af dalbunden fører opad en steil ur og videre sydøstlig om nordsiden af Svarttjern ind i Hemnes herred til Fagervoldene gjennem skaret syd for Megjerdet. Dalbunden har opti1 og omkring Pollvatn løvskog og krat. Dalsiderne er bratte, især den søndre. Da-lbunden og de lavere skraaninger er græsklædte og mos- bevoksede. Øst for Helgaavatn ligger Rauskreden, l2l4 m.; den er en høi, mod nordøst heldende ryg; den har navn af den røde farve paa stenen i skredene. Rauskreden er tilgjængelig over Nord- jjeldet, 8l5 m. høit, ovenfor Nordsjona og Pollen. Den mod øst ind mod Hemnes herred faldende øverste del af fjeldet er dækket af en bræ, som synes at være i stadigt aftagende. “ Meøerdet er en langstrakt, smal ryg paa grændsen mod Hemnes herred med aftagende høide; den strækker sig sydøstlig fra Rauskreden. Nordlig for Øvre Helgaavatn ligger Kirkesteintind paa grænd- sen mod Rede herred; den har sit navn efter en serpentinblok„ som ligger ved foden af tinden; den har, seet fra vest, formen af en ret afkortet pyramide. Kirkesteintind er l175 m. høi. Paa grændsen mod Rødø ligger, nordvest for Helgaavatn, ‘Senseltind, l025 m.: længere vest paa ryggen mellem Graavatns dal og Strandvatns dal følger Graavastind, 985 m., og saa Strandtind, l169 m., paa grændsen mod Lurø. Polltind, 1015 m., llfiølkaat*ind, 974 m., og Tortenviktind, l02O m., ligger alle tre paa grændsen mod Lurø. De nævnte tre større, fra nord til syd gaaende dalfører, hvert med sit vand, Helgaavatn, Graavatn og ‘Strandvatn, er skilte ved høie rygge og botndale, og flere af de nævnte høie fjelde ligger omkring disse botndale. DaIbunden har græs og noget løvskog.