Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/409

Denne siden er ikke korrekturlest


896 NoHnI.AN1)s AMT. Der er mange store myrst1-ækninger. Paa Løkta er meget jord, som kunde nyttiggjøres.W Jord- bunden er sandmuld og tildels myr. Paa Tomma er ogsaa meget jord, som med rimelige omkost- ninger kunde blive til agerland og england. Paa Handnesøen kan strækningen mellem Volla og Handstein og andre steder dyrkes. Jordsmonnet er som regel sandmuld og myr, tildels torvmyr. Paa Huglas sydvestre del er der sandmuld og myr og ad- skillig dyrkbart land. Paa de mindre øer er der skjælsand og sand, enkelte ste- der torv. - Paa fastlandet langs kysterne er jordsmonnet skjælsand og sand. Enkelte steder gaar myrjorden temmelig nær ud til kysten. Der er betydelige strækninger, som kunde indvindes til eng- land, saaledes langs Vasdalen, omkring Skogsleiren, paa Sjoneúlet, myren syd for Helg(1avatn med flere steder. I det hele er der i Nesne herred meget jordsmon tjen1igt til opdyrkning. Udmærkede jordbrugsbygder kunde Sjonen og Bar- dal blive. Paa begge steder er prægtig, flad og udmærket god dyrkningsjord, noget vandsyg, men den kan afgrøftes. Hjemmehavnegangene er som regel tilstrækkelige. Paa Handnesøen, Hugla og for en del paa Tomma er havne- gangene ikke daarlige. Myrslaatterne paa fastlandet er mindre gode. God beitesmark er der i Kvanbakdalen med høit græs; men adkomsten er besværlig Med noget arbeide kunde skaffes god adkomst til dalen med dens ypperlige beiter. Paa Steinhaugjjeld og Botnjjeld nord for Sjona er der ogsaa gode fjeldbeiter indtil en høide af ca. 55O m. o. h. Kreaturerne har en besværlig tur morgen og aften i disse bratte fjeld“skraa- ninger; men de er gode til at klatre og beiter paa steder, hvor folk vanskelig kan færdes. Det hænder dog, at enkelte dyr slaar sig ihjel. Husdyrhold samt fjærkræ i Nesne herred: 19oo. 1890 Heste . 219 241 Storfæ . 2014 2l74 Faar . 1 648 3 164 Gjeter . 8 8 Svin . 54 3O . Rensdyr 757 558 Høns . l 591 1 1 12