Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/41

Denne siden er ikke korrekturlest


28 NORDLANDS A1uT. . af malm, og den største og bekvemmeste del omkring Narviken er optaget af anlæggene for udskibningen af malmen. For den almindelige trafik er byens beliggenhed og statio- nernes beliggenhed meget ugunstig. Herligheden ved denne bane skulde jo være den, at den udmunder ved en isfri havn i vest, og denne herlighed er udnyttet for ma1mtranspoftens vedkom- mende; men Narvik station, hvor den almindelige trafik ender, ligger vel 1.5 km. fra havnen og nærmere Taraldsviken, hvor der ikke er havn. For Narvik by og for den norske trafik er dette ubekvemt. Vistnok fortsætter jernbanen 3.68 km. nedover til Fagernes, men jernbanetogene gaar kun did paa forlangende, naar der er et større“kvantum varer. Den almindelige trafik standser saaledes praktisk talt 3.68 km. fra banens endepunkt ved havn. Narviks bebygning er lagt der, hvor den ligger, af hensyn til arbeidet paa jernbanen og kaierne, men ligger ubekvemt for den almindelige gjennemgangstrafik. Den strækning; som Narvik kommune har, er liden og trang, og her er ingen station. Alt gods maa kjøres over l.5 km. fra havet og til stationen. Hvis der skal blive nogen større jernbanetrafik ved siden af malmtrafiken i N arvik, da synes det rimeligst at henlægge alt dette til Fagernes, men forudsætningen herfor maatte selvfølgelig være, at de ordinære tog fortsatte til Fagernes, saa at den nuværende Narvik-station blev en gjennemgangsstation, og ikke endestation for de ordinære tog. Narvik kommunestyre har den 20de februar 1904 besluttet, at et kaianlæg i Narvik havn ved Kleven skal udføres efter en plan, som forudsættes at ville koste ca. 60O 0OO kr. Det er vel tvivlsomt, om et kaianlæg for den trafik, som nu søger Narvik og muligens vil udvikle sig i den nærmeste frem- tid, burde gives slige dimensioner, naar det bygges her. Den store masSetrafik af malm og varer besørges af og ved grubeselskabets kaier. Gjennemgangstrafiken, som efterhaanden kunde udvikles, burde, hvis der bliver tale om massetransporter, seges ledet over jernbanens kai ved Fagernes, fordi udgifterne ved varernes transport fra fartøi til jernbanevogn vil blive mindst paa dette sted, hvor jernbanen har sin endestation færdig og tilstrækkeligt og godt terræn til udvidelse. Efter den ordning, som er truffet ved jernbaneanlægget og havneanlægget, vil større gjennemgangs- forsendelser gaa billigst og bekvemmest denne vei. Hvis Narvik faar nogen betydning for eksport og import udenfor malmen, maa ordningen ved transport fra havn til jernbane blive af stør- ste betydning. Fagernes ligger bekvemmest til Som gjennemgangsstation