Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/413

Denne siden er ikke korrekturlest


4O0 NORDLANDS AMT. Nesne herred havde i 1905 8 landhandlere. De vigtigste handelssteder angives at være: Nesne, Vikholmen og Myklebostad. Der var 2 almindelige rettigheder til skjænkning af øl og vin. Dampskibsanløbsstederi 1900: Saura, Øbø, Vikholmen, Nordjjord, Myklebostad, Jægtstrand, Nes-ne, Strand, Bardal, Laavong og Fagervik. Vikholmen og Nesne er de vigtigste an1øbssteder; de anløbes i hovedruterne, de andre anløbes kun i loka1ruterne. Postaabnerier i Nesne i 1904: I-Iandnesøen, Vikholmen, Nordsjonen, Sjonen, Nesne, Bardal og Øbø. Der er følgende rig s telefo n s tatione r: Myklebostad, Nesne, Nor-d.sjonen og Vikholmen, og felt t e l e g r a fs ta ti o n under fisket paa Sjonen. Bebygningen ligger for den aller største del nær havet og paa skiferlandet. Paa den til herredet hørende del af Løkta var der i 1900 16 beboede huse med 116 beboere, den herredet tilhørende del af Tomma havde 38 beboede huse med 246 beboere, Handnesøen 7O beboede huse med 431 beboere, Hugla 39 beboede huse med 295 beboere, 4 andre øer 4 beboede huse med 33 be- boere, tilsammen 167 beboede huse med 1121 beboere paa øerne i Nesne herred. Vaaningsh11sene i Nesne herred er som regel panelede og malede, mest med halvanden etage, sjeldnere med to. Nøstene er rummelige og gode. I Nesne er befolkningen aldeles overveiende norsk, i 19O0 var der 21 finner. Nesne herreds matrikulskyld er 637.09 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 95 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 6.71 mark. Ifølge den officielle Statistik for 190O var herredets gaards- nummere delt i 271 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen 1900, var samlet i 265 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriku1- skyld var 2.40 mark. I)en officielle Statistik har desuden, efter fo1ketællingsopgaverne, 284 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saaledes ialt 549 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 637 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Nesne thinglag: I l893--1897 699 kr., i 1895-1899 727 kr., i 1897-1901 797 kr., i 1899-1903 967 kn