Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/419

Denne siden er ikke korrekturlest


406 NORI)LANI)S AMT. kvindenavnet Aldis; det er en ha1vø, landfast med Tomma ved et ganske smalt eid. s HG)ld8tBífl, gammelt navn Handarsteinn. Sidste led sigter vel til en fje1dtop ovenfor gaarden. Hagen, gammelt navn Hagi, indhegnet jordstykke, l1avnegang. Ra1;n“fløi kaldes Juvika, maaske gammelt navn Raj31aflug, af fuglenavnet rafn og flug (flog), en brat, ubestigelig bergside, nu i bygdemaalene flog og flaug. Daglignavnet er neppe det almin- delige Djúpvik, men 1ste led efter beliggenheden snarere gU‘á.fr, en trang fjeldkløft. . Skaga, gammelt navn Skagar, af skagi, en odde. Øbø, maaske gammelt navn Øyðibær, ødegaard. Stokka, gammelt navn Stokkar, af stokkr, stok. “ Hines. 1ste led kunde være hið, dyrehi, eller mandsnavnet Hiði eller elvenavnet Hz’ð. Riksen kunde sammenlignes med Reksen i Fillan herred paa Hitteren, som er en stærk forkortelse af Rekasandr, en strandbred, hvor drivende gjenstande kan kastes op. En anden mulighed er, at det kunde staa i forbindelse med rekst = rekster, oldnorsk rekstr, som bruges baade om en gangsti, især en kreaturvei, og om græsgang, udmarker for kvæget. Isaafald vilde det være samme navn som Reksten i Kinn, Rækstr, Røkstr. Ørneset. 1ste led kunde være øyrr, øre, banke af grus og sand, oplagt af vand. Dillereu synes at være et e1venavn, beslægtet med dildra, bæve, ryste; dette maa da have tilhørt den bæk, som med tem- melig stærkt fald løber forbi gaarden. Enga, gammelt navn Engjar. Huglen. Ogsaa øen heder Hugla, og navnet tilhører uden tvivl oprindelig denne. Efter kartet kaldes ogsaa den høieste fjeldtop paa øen Huglen. Samme navn bærer ogsaa en ø ved Stord i Søndhord1and, udtales Hugglo, ogsaa kaldet Hugglarøio, i 1314 skrevet Huggul, i 1327 Hugl. Hugl i Snorres Edda er vel snarest denne sidste ø; men det maa ogsaa være den oprindelige form for navnet her. Navnet er sikkert ældgammelt. Hov-u ligger paa østsiden af øen Løkta. Navnet kan sigte til et af nesene udenfor gaarden eller til den spidse fjeldtop Sandaakerfjeldet et stykke indenfor. Halland, gammelt navn Hallaland, det heldende land. Tortenviken maa sandsynlig ligesom Tortenlien i Hatfjelddalen, Tortenli i Skjerst-ad og Tortenaas i Hammerø og Ankenes være sammensat med plantenavnet turt, som-hus alpinus. Flostrand. 1ste led er flöi, fjord, bugt, vandsamling, som dannes ved indsnevri11g. Gaarden ligger ved en strøm, som for-