Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/420

Denne siden er ikke korrekturlest


NESNE HERRED. 407 hinder Strandvatn med fjorden. Dette vand er maaske blevet kaldt- F1oe. Helgaaen. Navnet tilhører egentlig den elv, som kommer fra Helgaavetn og her falder i Sjona. Dette elvenavn, som fore- kommer oftere, er dannet af heilagr, hellig, og maa sigte til et eller andet forhold, hvori disse elve er sat til guderne eller guds- dyrkelsen. Buviken. 1ste led er enten bú, kreaturer, eller báð, bod. Hauknes. 1ste led er elvenavnet Hauka eller fuglenavnet haukr. Fuglstad, gammelt navn Fuglastaðir, af et mandsnavn Fugli eller et mandstilnavn fugl“i. Botnet har navn af, at den ligger ved b1mden af Ser-sjona, den sydlige af de inderste arme af Sjona. Fjorden kaldes i Land- naamabok Sjönaflǫrðr. Den oprindelige form er vel ‘Sjön, hvilket synes at maatte staa i forbindelse med .sjön, syn. ‘Sjoneidet, af eið, eid. Gaarden ligger nær Sjona paa eidet mellem denne fjord og Utskarpen, en arm af Ranenfjorden. ‘4uren, af aurr, grus. Sjonstien, af stigr, sti. Har vel sit navn af, at den laa ved den gamle gangsti, som førte fra det indre af Sjona ud til Nesne. Venes med Laagland, gammelt navn Viðnes eller Viðarnes, af viðr, skog. Forekommer neppe andetsteds som gaardnavn. Remmaa kan være elvenavnet Rima. ()ldersletten, af trænavnet ǫlr, or, og slétta, slette. . Huske. Man kunde gjette, at det er oprindelig Húsa“9keið, af hvis og det som stedsnavn ofte forekommende skeið, en bane for kapløb. Herset, af mandsnavnet Heæýul-fr eller mulig af et andet med Her- begyndende personnavn. Da gaarden ligger nær en liden aa, er det dog ogsaa muligt, at 1ste led kunde indeholde et elvenavn, enten Hev7ja eller mulig ogsaa Hær-a. Mehus, gammelt navn Miðhúsar, de midtre huse, den midtre gaard. Hammemen. Stedet ligger ved bredden af Ranenfjo1-den og kan aldrig have været en“ ø. Sidste led, øy, maa derfor her for- staaes om en lav strækning langs vand. Hamar-r maa her som almindelig forstaaes om en berghammer. Sleremmen. Sidste led er rimi, langstrakt forhøining, 1ste led sandsynlig sleði, slæde. Hinderaa, gammelt navn Hindará, af et elvenavn Hind. Det er dyrenavnet hind, hjorteko, og sigter vel som elvenavn til et raskt, fossende løb. Peperøen med Neppeløen. Ingen af disse steder er øer, men ligger nede ved Ranenfjordeu paa sydsiden. Peperøen kommer maaske af pípari, en person, som blæser paa p:ä)a, en musikant,