Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/421

Denne siden er ikke korrekturlest


408 NoRm..mns Au-r. hvilket findes brugt som persontilnavn. NeppeIøen er vel den paa kartet som plads betegnede Neppelodden, der ligger under det bratte fjeld Neppelen. Dette navn kunde være oprindelig Kneppill, en afledning af knappr, knap, som ogsaa bruges om fjelde og høider. Underøen. Navnet kunde maaske betegne øen som den lave udenfor den meget høie fjeldside. Men hvis navnet er nogen- lunde gammelt, kunde det vel ogsaa komme af undr, vidunder, noget forunderligt. Nordvikneset ligger indenfor en bugt paa nordsiden af Ranen- fjorden, som kaldes Nordviken. Ekren, gammelt navn Ekra, en gjenlagt ager; ofte brugt som gaardnavn. Blyset. 1ste led er maaske et navn paa den bæk, der gaar forbi gaarden ned til Bardalselven. Masfermoen, formodentlig af master, en skibSmast, saa at navnene betegner steder, hvor der findes saa høie træer, at de kan bruges til skibsmaste. Bø-gsnev. Gaarden ligger ved et fremspring af et fjeld; kommer af nej§ pynt, spids. Vasdal, gammelt navn Vatnsdalr. Gaarden ligger i et dalføre med nogle smaa vande og lavtliggende myrland. Østvikm udtales Aussvika. 1ste led kan vist ikke være austr-, øSt. Sandsynligere er det a“usa, øse, som ofte bruges som navn paa viker af rundagtig form. .4usa kan have været navnet paa den i viken udfaldende elv. Randalen ligger langt oppe ved elven Rana, som gaar parallelt med den ytre del af Ranenfjorden og falder ud i bunden af Leirfjorden i Stamnes. Elvenavnet maa være det samme som fjordnavnet Ranen, oprindelig Raðund, som maaske ogsaa egentlig er e1venavn. Det er vel en afledning med -und, mulig af raðr, rask, hurtig Laavong, imlre, gammelt navn Lau.fangr, af lauj§ løv, og angr, fjord, vik. Navnet tilhører oprindelig den bugt, nu Laavongsvaagen, ved hvilken gaarden ligger. Navnet kan ligesom andre med lau.f sammensatte stedsnavne sigte til rig løvvækst i omgivelserne. Skaret, gammelt navn Skar-ð, skar, fjeldpas; ligger i en lav overgang mellem høie fjelde fra Laavong til Ranas dal. Velsvaag. Muligt, at det kunde være oprindelig ViUalm-s“vágr, sammensat med mandsnavnet ViUalmr, ligesom Velsvik i Gulen er opstaaet af ViUalm-s*v1’k. Naalkyla. Dette eiendommelige navn maa være det samme som N(ilakýta, der nævnes som navn paa en ager ved Levanger (aker som heitir nala kyta), liggende ved siden af en ager, som hed Skyrta. Navnets betydning kjendes ikke.