Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/425

Denne siden er ikke korrekturlest


412 NORDLANDS Amt Øer i ferskvand er: Km.’ Bleikvasholmen (i Bleikvatn) . . 0.2 “ 1 ø i Røssaaen ...... 0.2 138 smaaøer i forskjellige vande O.7 Tilsammen l.1 Hemnes herred deles ved Ranenflord og Røssaaen. “ Landet nord for Ranenfjord har nogle dale, der gaar ned mod Ranenfjord. Laupen, vest for Utskarpen, ender med steile, utilgjænge- lige sider sydvest for Purkneselven. Fra Utskarpen fører et fladt eid over til Sørfjorden i Sjona. Steinhaugjjeld, 565 m., ligger paa grændsen mod Nesne, nord for Utskarpen, og er dækket med mos og græs til betydelig hø“ide. Fra herredets nordgrændse mod Nesne gaar mod syd et dalføre over Fagervoldvøtn, mellem Rauskreden og Yfre-fjeld over Holmvatn; efter Holmelven er der flere større vande i“ dalbunden. Ved Ho1melvens udløb af Holmvatn gaar dalen sydlig mellem Steinhaugj)eld og Rørlitind. I dalbunden er tildels græs, men siderne om Fagervoldvøtn er tildels golde, lavt nede med mos; derimod er der paa dalsiderne paa Holmvatns vestside løv- skog og enkelte naaletræer. Paa dalsiderne og i dalbunden om- kring Holmelven er der naaleskog og løvskog. Kvandalen, paa nordsiden af Kvandalsrabben, er en noksaa vakker fjelddal med godt græsdække og med skog og krat paa siderne. Den forener sig syd for Holmvatn med det før omtalte dalføre. Rauskreden,Ïhvis høieste top ligger l 2l4 m. o. h., danner en lang mod vest gaaende ryg, som er grændsen mod Nesne herred; den er paa uordøstsiden i Hemnns herred dækket af bræ med afheld mod nordøst. Længer mod sydøst fortsætter ryggen i Megjerdet, en ryg paa grændsen mod Nesne herred; det er bevokset med birkekrat i skraaningen mod Holmvatn. Nordøst for Fagervoldvøtn ligger Høgtuvbræen med YtreJfjeld, 1228 m., paa grændsen mod Mo og Nesne. RævIind, 1108 m., er en top paa Ytrefje1d ved Høgtuvbræen og har temmelig steilt afheld mod vest ned mod dalsænkningen. Lilletuva, længer mod sydøst, nord for Isvatn er ogsaa en bræ. Afheldet mod Isvatn er steilt. Toppe paa Lilletuva, lO25 m. og l O82 m., ligger i grændsen mod Mo herred. g Sydøstlig for Isvatn ligger Snejjel(lefs bræ med toppe paa l 182 m. og 95O m., samt Femjjeld paa Snejjeldet, der paa vestsiden har en svær botn; det naar en høide af 1022 m. Alle disse fjelde ligger i grændsen mod Mo herred.