Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/429

Denne siden er ikke korrekturlest


416 NORDLANDS AMT. Sydøst for Rundtind ligger Møllevatn og sydøst for dette Stortuen og Lilletuen, 509 m. Her mellem Møllevatn og Stortuen er der kalksten med talrige, eiendommelige, trange gjel og smale rygge, fornemlig i skogrændsen og nedenfor denne. Lukttinderne, vestlig paa grændsen mod Vefsen, er høie tin- der med sieilt fald mod øst og med dybe botner. Den top, hvis høide er 1844 m., og hvorpaa det trigo- nometriske signal staar, tegner sig som en pyramide, seet fra øst. Toppen er endel afplattet. Den bestiges lettest fra Vashoved- akslen, der ligger nordenfor Fra den trigonometriske varde er udsigt saavel tilhavs mod vest som i syd og nord, medens 0ks- tinderne stænger for udsigten østover. Den sydfor liggende bræ gaar over i Daartindbræen, dog et par steder afbrudt af fjeld- kamme. Daartind, 1108 m., er let bestigelig fra den søndenfor lig- gende bræ. I ryggene staar fast. fjeld; toppene er dækkede af ur. Troldbotnklumpe)r, 592 m., kaldes en smal høideryg, som mel- lem Troldbotntjernene og Heltjernene strækker sig nordover fra Rundtinds østskraaning. Straks øst for ryggens nordre afslutning gaar som enslags fortsættelse en anden lang, ganske smal høide- ryg, der ender i Krokvatn, som ved denne ryg deles i to næsten lige store dele. Landet paa østsiden af Korgendalen har mange sidedaIe, der udmunder i hovedda1en. Saaledes forener Bjerkaelvens dalføre sig med Røssaaens dal ved dennes munding i Sørfjorden; den er ogsaa temmelig bred, gaar østlig op imellem Rostafjeldet og Vegthaugen. Dalen bliver snever mellem gaardene Bjerka og Bjerkadalen samt ved Reinforsmoen; her svinger hoveddalen sydøstlig til Store Maalvatn og er myrlændt. Fra Store Maalvatn gaar dalen østover til rigsgrændsen; i dalbunden er her myrlændte strækninger og større og mindre sjøer, Bleikingerne, ]Øensuam og Græsvatn. Fra den søndre bred af Græsvatn gaar et dalføre, SpjelWeld- dalen, sydover; den er delvis myrlændt. I dalbund og paa dal- sider er græs og løvskog, og det er et yndet opholdssted for fjeldfinner paa grund af det gode beite. Paa Bjerkadalens sider er der birk og birkekrat; nedenfor Lille Maalvatn er der løvskog og naaleskog i blandet bestand. Bjurbækdalen støder til Bjerkadalen ved Reinforsmoen; nederst er den en trang fjelddal, saa udvider den sig ovenfor gaarden Bjurbækdalen,og videre østover er der myr og tjern. Baade i dal- bund og paa siderne er der krat. Leirskardalen støder til Røssaadalen ved Korgen kirke; i sin