Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/443

Denne siden er ikke korrekturlest


43O NORDLANDS AMT. var 203874 kr. Her bor ogsaa distriktslæge og amtsdyrlæge. Her er ogsaa som nævnt endel industrielle anlæg. Ved kontrakt af 14de marts l904 fik Helgelands tuffsffore?ning tomt af forstvæsenet til en turisthytte ved Kjensvatn opunder Okstinderne. I Hemnes er befoll(ningen helt overveiende norsk. Der var i l9O0 50 finner. Præsten Ivar Ancher I-IeltZen ligger begravet i Hemnes. Han var søn af berghauptmand Christian Ernst Heltzen, blev født paa Kongsberg i 1785, blev 181l kapellan i Hemnes ogi l8l4 sogne- præst der. Han har skrevet om medicinsk og økonomisk nyttige planter, vildtvoksende paa Helgeland. I «Budstikken» (ny sam- ling II) har han skrevet «0m Ranens Præstegjeld» ligesom han har efterladt sig et stort manuskript af naturvidenskabeligt ind- hold, opbevaret i Bergens museum. Ranværingen Johan I-Ieitmam2 blev kjendt i sin samtid, og hans navn er bevaret til vore dage ved hans religiøse forfatter- skab. I aaret 1722 udgav han i Kristiania sit skrift: «Besværede sømænds søde sjælero» («Sjømanden»). Denne bog giver først «en liden underretning om søfartens nødvendighed, farlighed og ypperlighed, samt en undervisning om bønnens kraft og nytte». Resten af bogen indeholder betragtninger, bønner og salmer til hver dag i ugen; især hans «morgen- og aftensuk» var kjendte blandt den ældre slægt, som søndagsrimet: «Nu er det søndag, min sjæl vær tilrede dig at nedbøie for himmelens Gud», eller rimet paa lørdagsaften: Nu er atter endt en uge, se, saa løber tiden hen! llerre, hjælp os vel at bruge vores tid, som er igjen. «Sjømanden» fik en mærkelig stor udbredelse over hele landet, mest i sjødistrikterne og i Nordland. Allerede i l797 udkom den i 62de oplag og endnu benyttes den. Heitmann udgav ogsaa nogle fysiske og nautiske smaaskrifter, men uden videre betydning Det er som «Sjømandens» fromme forfatter han erindres i Nordland. Heitmann var født i Hemnes, sandsynligvis paa gaarden Sund, i 1664. Han gik tilsjøs.fra Bergen, gjorde endel reiser paa Holland og Finmarken, kom i l702 i vicestatholder Gabels- tjeneste og optog kart over den norske kyst, blevi 1712 «kommis- kaptein» og fór som saadan til 1729. Aaret efter kom han i- det asiatiske kompanis tjeneste i Kjøbenhavn og førte skibet «Den gyldne løve» til Trankebar, men led paa reisen Skibbrud