Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/444

Denne siden er ikke korrekturlest


I-IEMNES HERRED. 431 paa Irlands kyst, hvor han maatte forblive i flere aar paa grund af en langvarig proces i anledning af forliset. Endelig i 1739 kom han tilbage til Kjøbenhavn, hvor han døde aaret efteri 1740. Hemnes herreds matrikulskyld er 994.87 mark. Herredet har ifølge matrikulfortegnelsen 149 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennem- snitsskyld af 6.67 mark. Ifølge den officielle Statistik for l900 var herredets gaards- nnmmere delt i 386 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l900 var samlet i 352 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 2.8O mark. Den officielle statistik har desuden efter folketællingsopga- verne 326 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saa- ledes ialt 678 selvstændige brug. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officiel1e statistiks beregninger for Hemnes thinglag: I 1893--97 76O kr., i l895-99 708 kr., i 1897-1901 771 kr., 1899-1903 782 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Hemnes herred i l9O0 26 brug en ma- trikulskyld indtil O.20 mark, 40 brug fra O.21 til O.50 mark 25 brug fra 0.51 til l.O0 mark, 11O brug fra 1.01 til 3.00 mark 100 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 49 brug fra 5.01 til 1O mark, 2 brug mellem 10 og 2O mark. Tilsammen 352 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold samt redskaber m. m. er fra opgaverne ved folketællingen i l900. Hemnes præstegaard, af skyld 12.76 mark, har ikke været reduceret efter lov af 19de juni 1882. Gaarden har følgende arealer: Hovedbruget: dyrket mark 9.80 ha., udyrket mark 25.37 ha., tun og have O.83 ha., havn og skog 138.12 ha., til- sammen 174.12 ha. foruden en mindre, ikke kartlagt skogteig, desuden 3 husmandspladse 9.36 ha., bortfæstede tomter etc. 4.69 ha., ialt 188.17 ha. s Skogen bestaar af gran samt lidt birk og or, den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Efter opgave fra sognepræsten af 189l havde hovedbruget følgende besætning: 2 heste, l3 storfæ og l0 faar, samt gjennem- snitlig avling: 70 hl. poteter. Husmandspladsene havde en samlet besætning af 6 kjør og 4-5 faar samt en gjennemsnitlig avling af 11 hl. byg og 52 hl. poteter. I 19OO var udsæden: 4 hl. havre til grønfoder og 12 hl. poteter. 5 ar brugt til turnips, 20 ar til have, deraf 1O ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 18 storfæ, 9 faar og 15 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Y O