Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/447

Denne siden er ikke korrekturlest


434 NoB1)r.ANns Arn-. “ til kaa1rabi, 4 kg. græsfrø. Husdy1-ho1d: 2 heste, 12 storfæ, 7 faar og 13 hens. Der var 6 arbeidskjærrer. Strøm-men (gaardnavnet er Strɔm.snes) ligger ved en smal strøm, som gaar ind fra Ranenfjo1-d til Øvre Strømmen, gaards-nr. 86, brugs- nr. 1, af skyld 5.17 mark, har 1 husmandsplads. Udsæd i 1900: 1.5 hl. byg, 1.5 hl. havre, 3 hl. havre til gi-ønfoder og 7 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 7 kjør, 4 faar, 1 svin og 6 høns. Der var 1 arbeidskjærre. Sø-ammen (Strømsnes), gaards-nr. 86, bruge-nr. 2. af skyld 5.17 mark. Udsæd i 1900: 1 hl. byg, 1 hl. havn-e, 2 hl. havre til grønfoder og 10 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 7 kjør, 1 ungfæ, 2 kalve, 7 faar og 6 høns. I)er var 2 arbeids- kjærrer. “ Sø-ømmen, gaards-nr. 98, 1 brug, af skyld 5.75 mai-k, har 5 husmandspladse. 6 personli ter angiver tilsammen deres udsæd i 1900: 2.5Oh1. byg, 1.1O hl. havre, 3.6O hl. havre til grønfoder og 28 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi og 0.25 ar have paa 2 af pladsene. Husdyrho1d: 1 hest, 12 kjør, 3 1mgfæ, 2 kalve, 18 faar, l svin og 25 høns. Der var l arbeidskjærre paa gaarden. De før nævnte større jordbrug ligger i Hemnes sogn, de føl- gende ligger inden Korgen annekssogn. Røssaaen. Gaarden ligger nær ud1øbet af den store aa, som danner afløbet for Ressvatn, og er hovedelven i Korgens dal. Navnet kunde efter formen være sammensat med ruðs, genitiv af ruð, rydning, som nordenfjelds almindelig nu er blevet til rød-. Dette er dog ved et elvenavn mindre rime1igt. Det kan være beslægtet med et elvenavn af stammen Ryss-. Af e1vens navn maa Vandets ansees for at være dannet. .Røssaaen med Overmoen, gaards-nr. 10l, bruge-nr. 1 og 2, af skyld 6.07 man-k, har 1 hus- mandsplads. Udsæd i 1900: 1.5 hl. byg, 4.3 hl. havre, 4 hl. havre til grønfoder, 2O hl. poteter og 25 kg. græsfrø. O.8 ar brugt til kaalrabi, O.6 ar have anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 12 storfæ, 10 faar, 1 svin og 11 høns. Der var 2 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Røssaaen, gaards-nr. 101, bruge-nr. 3, af skyld 6.24 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: 3 hl. byg, 5.5 hl. havre, 5.5 hl. havre til grønfoder, 21 hl. poteter og 12 kg. græsfre. O.5 ar- brugt til kaalrabi, 1.5 ar have anvendt til kjøkkenhavevækster. I-Iusdyrhold: 3 heste, 1O kjør, 2 ungfæ, lO faar, 2 svin og l8 høns. Der var 2 arbeidskjærrer, 1 slaa- og meiemaskine og 1 saamaskine. Mellings;jorden. Melling, oprindelig Miðlingr, noget, som ligger i midten. Gaards-nr. 102, brug -nr. 1, af skyld 6.55 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i l900: 3.2O hl. byg, 2 hl. havre,