Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/45

Denne siden er ikke korrekturlest


32 NORDLANDS Amt regning og var en stor treetages bygning af granit. Det er nu helt fjernet. De barakker, der tjente som arbeiderboliger, var sammen- spikrede af 1-toms uhøvlede bord og klædte med pap eller torv. Der fandtes omtrent 20 barakker i Narvik, og i mange af dem var flere familier sammenstuvede. Den 15de juni 1898 besluttede Storthinget anlæg af Ofot- banen, og stedet, som fra l887 havde været kaldt Viktoriahavn, havde i l898 kun 5 eller 6 .huse. Fra 1889 til 1898 laa alt arbeide nede. Da statsraad Nysom i 1898 i Narvik forestillede banedirektør Fle‘isCher og de øvrige ingeniører for Narviks daværende befolkning og forklarede om den vordende by, bestod auditoriet af en haand- fuld nordmænd og nogle fjeldfinner, som afsang salmen «Nu takker alle Gud». 0mgivelserne vist-e kun myr, fjeldknauser og lidt birkekrat, og gaardene laa vandsyge, vanskjøttede og udyrkede. I)a arbeidet paa 0fotbanen besluttedes optaget i 1898, be- gyndte en livlig spekulation i eiendomme omkring banens ende- punkt, ligesom nærliggende fosser i hele distriktet blev opkjøbt af Spekulanter med fremtidig industriel udvikling for øie. De indledende arbeider for baneanlægget gjorde, at folk fra omegnen søgte til Narvik, og der blev allerede i l898 adskillig tilstrøm- ning af arbeidssøgende til jernbaneanlægget. Folk i egnen fik snart afsat sine produkter til høiere priser, og jordbruget i 0f0te11 begyndte at tage sig op. I Narvik blev det paa grund af tilstrømningen af mennesker smaat om husrum, og om vinteren herskede vandmangel. Særlig i den første tid var det vanskeligt for vand. Mænd og kvinder samledes i flokke med bøtter og øser omkring smaa vandansam- linger. Om vinteren forsvandt som oftest disse, saa vandet maatte kjøres fra Tavaldsvikelven, og kjøringen kostede l kr. fustagen. Senere, efterat grubeselskabet havde lagt sin ledning, fik man fra sidst i l90O kjøbt vand paa Frydenlundsmy1-en mod billetter til 2 øre bøtten. I Narvik boede sommeren 1898 neppe 50 mennesker, Fager- nes og Ankenes ikke medregnet, i februar 1899 var der omtrent 300, i 1899 øgede folkemængden til 1800. Blandt dem, som søgte til Narvik, var ogsaa en hel del havarerede eksistenser, og der blev snart temmelig store vanske- ligheder. Trangen til husly blev stor i l899; der var yderst faa huse i Narvik og i omegnen. Man søgte ly i boder“og udhuse, i gamle baadvenge, der laa paa stranden; dette kunde til nød gaa, saa længe sommeren varede, men til vinteren trængtes bedre husly. Endel af de ældre huse forbedredes og udvidedes, og da det