Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/455

Denne siden er ikke korrekturlest


442 NoB1)1.AN1)s AMT. Bratland, gammelt navn Brattaland, af brattr, brat. Kvitneset ligger paa neset mellem Utskarpen og Ranen. Nav- net er meget hyppigt og maa overalt sigte til en hvidagtig berg- art paa nesene. Bre)mberget, et-re, af bremm, brænding, afbrændt stykke land, og berg. Høikleppen kaldes Tetmoen. Daglignavnet kunde hænge sam- men med tita, ogsaa udtalt teta, en liden fugl, som ogsaa synes at være brugt som elvenavn. Det er tænkeligt, at en bæk, som gaar forbi gaarden, kan have været kaldt saa. Brennbergjjeld kaldes Ørbeinskale. I Ørbeinskaret er ør sandsynlig at opfatte som forstærkende: det meget lige, rette skar, det skar, hvorigjennem der er en meget kort gjenvei. Laukhellen, vel af laukr, løg, vildtvoksende løgart, og hella, flad berggrund. SeØehammeren. 1ste led er trænavnet seØa. Tybækken. Navnet maa oprindelig tilhøre den bæk, som gaar forbi gaarden. Ogsaa muligt, at man i dette har den stamme ty- hvoraf adskillige elvenavne er dannede IJtland. Navnet maa vel have betydningen kyst eller udkant ved havet. Medstrøm. Betydningen er: med (ved) strømmen. .]amtj)orden. Navnet har sin grund i, at gaarden er bleven ryddet eller engang har været eiet af svensker fra Jemtland. Strømbugten. Gaarden kaldes Eidbugten, fordi den ligger ved en liden bugt af Ranenfjorden paa et eid mellem denne og Øvre Strømmen. I Korgen sogn: Kor-gen er egentlig gaardnavn, og navnet har som før omtalt uden tvivl hensyn til den store, skarpe bugt, som Røssaaen danner, hvorved den omslynger en lang, jevnbred halvø, hvorpaa gaarden 1igger. Det er vel beslægtet med korga, en vidjering. Røssaaauren ligger ved udløbet af Røssaaen paa en vistnok af elven opgrundet tange. Aur maa vel her forstaaes i samme betydning som øyrr, øre, banke af grus. Valaamoen har navn efter Valaaen, en tverelv til Røssaaen. Maaske er navnet beslægtet med vaðill, vadested. Bjurselvmoen kommer af björr, bæver. Groflremmen kaldes Aven. Matrikulnavnet kommer af grofte, bregne, og rimi eller rim, jordryg, forhøining. Daglignavnet er ave, vandpyt, liden vandsamling, saaledes ogsaa en liden bugt eller arm af en elv; ogsaa om en bagstrøm, vandhvirvel. En bæk udvider sig lige ved gaarden til et langstrakt vand tæt ved