Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/456

Denne siden er ikke korrekturlest


HEMNES HERRE1). 443 udløbet i Røssaaen. To bugter af Røssaaen straks ovenfor heder efter kartet Vefsenaven og Finnesaven; paa den anden side af Røssaaen findes Smalaven og Fjeldaven. Forsmoen. I nærheden er der fosser i Røssaaen. Bygdaasen. Navnet maa betyde: den beboede, bebyggede aas. Det er den øverste gaard i sognet paa vestsiden af Røss- aaen, temmelig langt ovenfor Forsmoen. Svartva.s-moen ligger ved Svartvatn, et lidet vand, som har afløb gjennem Moldaaen og Bleikvaselven til Røssaaen. Kongsdalen. Som andre med Kongs- sammensatte navne maa det sigte til, at Stedet oprindelig har været kongens eller statens eiendom. Bleikvasj’orsen ligger ved en fos i Bleikvaselven et stykke nedenfor Bleikvatn. Vandets navn, af bleikr, bleg, hvidagtig, sigter til Vandets farve. Det ligger lige under Okstindbræen, hvorfra det modtager flere tilløb. ()ksjjeldelven ligger ved udløbet i Bleikvatn af en fra 0kstinderne kommende elv. Lemzingsvik. 1ste led kan vel ikke være andet end lending, 1andingsted, leilighed til at lande. Egentlig en vik i Bleikvatn. Rapliaasen af rapa, skride ud, styrte ned, om jord eller sten i en bergside. Smals1mdmoen ligger ved et sund mellem Bleikvatn og et nedenfor liggende lidet vand («K“jøkkenbugten» paa kartet). Bleikvaslien ligger ikke ved Bleikvatn, men langt nede ved B1eikvaselven; maa derfor vel betragtes som en forkortet sam- mensætuing. Krokselvmom ligger ved Røssaaen, som her gjør en meget skarp bøining; dertil maa navnet sigte. Brygj)’elddalen, af det store fjeld Brygfje1det mellem Bjur- aaens og Leiraaens dalfører. Jordaabakken ligger ved Jordaaen, som har sit navn af, at den paa et stykke gaar under jorden. Skresletten. 1ste led er sandsynlig skriða, skred, nedstyrtning. Gaarden ligger ved Leiraaen. Meland, gammelt navn Meðalland, den midterste, mellemlig- gende gaard. Navnet kan dog ikke være gammelt her, og der er vel grund til at tro, at det her er et opkaldelsesnavn. Jerpbakken, af fuglenavnet jarpe, oldnorsk -jarpi, paa flere steder nu udtalt jerpe. Tronesef, af mandsnavnet Trond, oldnorsk þröndr, nu almin- delig udtalt Tron. Svebakken, af sve, oldnorsk mð, afb1-ændt, ved brænding ryd- det sted.