Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/457

Denne siden er ikke korrekturlest


444 NORDLANDS AMT. Thomas Angells sti.ftelser har i Hemnes eiet 2 brugsnummer af gaarden Rundsold, hvilke begge var solgt i l907. p Oldfund: Stenalder . . . . 6 Yngre jernalder . . . l Sum 7 Fra Stenalderen er fundet ved Ur-land en kile af flint, ved Finneid en skiferkniv. I det gamle Ranen præstegjeld er fundet 2 runde hulmeisler. Ikke langt fra hovedkirken er fundet et stykke af bladet af en pi1espids af kvarts. Ved F-inneid er fundet en skiferkniv af mørkviolet farve og ved ])ilkestad en spydspids. Fra yngre jerna1der er et fund fra Alterhaug under Lille- Bjerka i Korgen sogn. Ved anlæg af en kjælder i en haug blev fundet en jerncelt med cirkelrundt tversnit. Hemnes kirke, 31 m. o. h., er en korskirke af temmer, opført l872, med 80O siddepladse. Heimness kirkja var vistnok Hemnes hovedkirkes gamle navn. Hemnes blev eget kald, udskilt fra Alstahaug, under navn af Hemnes eller Indre Ranen, ved reskript af 30te marts 173l. Mo præstegjeld (Nord-Ranen) blev udskilt fra Hemnes (Sør-Ranen) ved resolution af 19de april l843. Kirken nævnes i reformatsen. Efter J. Krajt, beretning fra 1833, var Hemnes kirke bygget i 166O og udvidet i l74l, ved en mand fra Giskøe iSøndmøre; det var en almindelig korskirke. Hemnes ældre kirke paa Hemnes var en usædvanlig stor, men ikke vakker trækirke; den havde en maadelig altertavle, med et portræt af ridder Dagbold, af hvem tavlen sagdes at være revet fra Sverige i aaret 15-. I sakristiet fandtes et por- træt med aarstallet 1560 af «Velagtet Arild Neppe1berg» i rid- derdragt og af hans kone, stamforældrene til kirkens bygger fra 1615, af hvis efterkommere der nævnes flere i portrættets lange inskription. Ved siden fandtes 2 maadelige kvindeportræt- ter. Der var et orgel, bygget af orgelbygger Albrechtsen i Trondhjem. Biskop Nannestad skriver i 1758: «Hemnæs Kirke en Træ Kors-Bygning: rød anstrøgen: Steen Tag: uden Taarn eller Klaake-Hus: Een liden Klaake, den 2den har Hr: Friis ladet føre til Bergen: Ved den Østre Gavl et got Skriftehus, hvorunder mangler Syl-Mur, da den kand blive