Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/458

Denne siden er ikke korrekturlest


HEMNES HERRED. 445 et got Begravelse: Træ-Altare, med en smuk stor Altar-Tavle af Indretning som den paa Bodøen saa aaben at mand kan see igjenem: I den nederste Afdeelning findes Nadverens Indstif- telse, hvor der sidder fri Billeder paa Stole, kunstigere end paa Bodø Altar-Tavle: Paa den Højre Side af Nadverens Stiftelse staar Mose fri i stor Skikelse, og paa den venstre Johannes Baptista lige saa frie. -- I den 2den Afdeelning sees Christi korsfæste Billede med Zirater over og omkring; den siges ved en Lehns Herre, som tillige var General, at være ført fra Sve- rige; der sees paa den l662. - Kalken er temelig stor af Selv forgylt, men Patellet er lidet af Selv uforgylt, synes ike at høre til den Kalk. Ret Altar-Klæde: Messehagel af Violet Silke-Flos med et Brandgult Kors paa og Guld-Snorer. Der er ingen Altar- Fod, men ikun en smuk Cirkel-rund Skaare omkring Altarets Fremdeel med et høit Tralverk paa den. Prædike-Stolen er nede i Korset saaat Præsten har langt at gaa fra Sacristiet ned til Prædike-Stolens Trap: Prædike-Stolen er med en Bonde-Kniv udskaaren og anstrøgen, saa den ser vel ud. Over Chors-Døren er ligesaadant udskaaret Crucifix at see. Der er ingen Indheg- ning om Fonten, men den staar frit mit i Korset paa Kirke-Gul- vet med et stort Messing-Fad. Taget i Kirken er ikun Bord- Taget, hvorpaa Steenene ligger. Stolene ere hvide men endeel ringe anstrøgne. Kirke-Gaarden er med Stoke vel indhegnet og Porte, med en Grøft omkring for Jordens Fugtighed.» Korgen kirke er en korskirke af tømmer, opført efter reso- lution af 25de februar 1863, samtidig med at sognet blev ud- skilt som annekssogn. Den har 8OO siddepladse. Den ligger paa en tange mod Leirskarelven. Ved gaarden Krokselvmoen er kirkegaard med gravkapel. Ved gaarden Sauden er begravelsesplads for grændene Els- j)orden og ])revasbygden. Ligeledes er paa gaarden Medstrøm ved Øvrestrømmen begravelsesplads. I erstatning af fisketiendefondet faar Hemnes sognepræst 24O kr. aarlig og Hemnes kirke 1000 kr. foruden et tillæg Handelsmand Hansen og hustru fastsatte ved testament af 1851 og tillæg af 1873, at der ved den længstlevendes død skulde af deres beholdne bo tilfalde den norske hedningemission Ve og Ve ligelig fordeles mellem fattigkasserne i Hemnes Sogn og Nesne sogn. Af renterne skulde 4fÖ aarlig tildeles trængende i de nævnte sogne, den resterende ifra oplægges, til beløbet «kan afgive et nogenlunde klækkeligt bidrag til en eller anden gavnlig indretning i sognet, saasom haandgjerningsskole, fattighus eller andet».