Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/460

Denne siden er ikke korrekturlest


n M0 HERRED. 447 Herredet omgives af Hemnes, Lurø, Rødø, Mele og Beieren herreder og i øst af Sverige-. - Af Mo herreds samlede areal, 3907.7 km., er alt fast- land paa nogle smaa holmer nær, der ikke udgjør 0.05 km.9 Der er nogle øer i ferskvand: Avadalsholmen ...... O.7 km.9 I ø syd for Avadalsholmen . . O.3 » I ø vest for Avadalsholmeu . . O.4 » l8 øer i Blerekvatn ..... 0.3 » 12 øer i Blakkaaga . . . . O.3 » 14 øer i Stormdalselven . . 0.3 » 1O øer i Røvasaaen. . . . 0.1 » 1l øer i Ranenelven .... 0.2 » 141 øer i forskjellige vande . . 1.6 » Tilsammen 4.2 km.9 Af Mo herred er den største del indland, skjønt en del af herredet ligger omkring bunden af Ranenfjord. Herredet har mange fjelde og de hæver sig til anselige høi- der, 1400 til 160O m. o. h. Mange steder dækkes fjeldene af evig is og bræer. I Mo herreds nordvestre del ligger saaledes en stor del af Svart129en. Flere store dalfører, tildels med anselige vasdrag, deler her- redet. Vasdragene falder ud i Ranenfjord. I de større dalfører og langs Ranen er der ikke lidet dyrk- bart jordsmon, og her ligger Mo herreds bebygning, der tildels er forholdsvis tæt. G Mo herred kan deles i tre store dele: Strækningen syd for Ranenfjord, Dunderlands- dalen, Gubbeltaaen med rigsgrændsen i øst. Strækningen paa nordsiden af Dunderlandsda- le n, i vest begrændset af Blakkaaga og Langvasaaga. Strækningen vest for Blakkaaga--Langvasaaga, nord for Ranenfjord og med grændsen af Hemnes, Rede og Melo i vest. R mnd m er Mo herreds største dalføre. Det er en måígtig dal, der munder ud i bunden af Ranenfjorden. Den be- gynder omkring gaarden Neset, hvor Virvaselven og Randalselven støder sammen. Randalselvens dal og Gubbeltaaens dal er imid- lertid fortsættelsen af Dunderlandsdalen, og Gubbeltaaens dal fortsætter nordover i Lønselvens dal i Saltdalen.