Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/462

Denne siden er ikke korrekturlest


mo HEHREo. 449 sletten, videre paa østsiden til Nedre ÆUertaasen. Herfra gaar kjøre- vei forbi Krokstrand til Andj)eldneset øst for Virvaselven. Naar Krokstrand tager vei af til nordsiden af elven til Randalsvolden, hvorfra ridevei fører østover til Sverige (Nasa). En jernbane er bygget fra Guldsmedviken til Storforsheien og gruberne deromkring (se bind II, pag. 632). Strækningen syd for Ranen, Dunderlandsdalen og Gubbeltaaen er bjergfuld med flere store, dybe dale med l1ovedretning som regel mod vestnordvest i den vestre del, og mod nord i den østre del. Sydvest1ig paa grændsen af Hemnes gaar med retning øst til vest en fjeldryg med fællesnavnet Rostajjeld, paa hvilken ryg Storjjeld naar en høide af 912 m. 2 km. sydvest for dette ligger det trigonometriske punkt paa Rostafield, 899 m. o.h. I høider over 6OO m. er fjeldet oftest nøgent De øverste dele er som regel snedækkede. Storfjeld fal- der steilt ned mod Aaskardalen; paa nordsiden af denne dal lig- ger en ryg med flere toppe, som Ramskaartind, 996 m., og nor(l- vest for denne Rauskredtind, 831 m., og Veten, 717 m. Fjeldet er tildels nøgent i høider over 40O m., lavere ned er græs og mos, og under 2--3O0 m. er der løvskog og krat med lidt furu. Skilt fra Rostafjeld ved et bredt, ca. 660 m. høit skar ligger Tver- Rostafleld paa grændsen af Hemnes; høieste top ligger 1045 m. o. h. Dalselvens dal ligger nordlig for de her nævnte fjeldstræk- ninger og munder ud ved Forsenget i Ranenfjorden. Dalen begyn- der ved Umbugten og gaar temmelig retlinjet vestnordvestlig i hele sin længde. I den øvre del ligger paa nordre dalside østre Mojjeld, paa den søndre ligger Mogræsfjeld. Dalbunden er her myrlændt med nogen løvskog. Dalen vider sig snart ud, bunden optages af Store Akersvatr1, 477 m. o. h. Fjeldsiderne ved vandet er tildels skogbevoksede. Ved vestnordvestre ende af Store Akersvatn, hvorfra Akerselven rinder ud, bliver dalen snevrere indtil Lille Akersvatn, hvor den atter udvider sig noget. Elven, Dalselven, rinder næsten overalt i et trangt leie; paa sine steder i en kløft. Ved gaarden Fagermoen og Øvre Dal bliver dalen bredere. Nær udløbet ved Hjelmdal, Forsenget, er der terrasser af sand. Dalsiderne er sædvanlig bevoksede med skog op til 3-4OO m. Lavt nede er ikke lidet naaleskog, mest gran. I dalbunden ligger gaarde indtil 4 km. fra fjorden. Længer op er der ogsaa nogle gaarde. Fra Umbugten til Ranenfjord er dalens længde 30 km. Paa nordsiden af Dalselven og mellem denne og And.flskaaen, der kommer fra Fiskløsvatn, gaar der en fjeldryg, som i den vestre del hæver sig raskt fra Dalselven; paa ryggen ligger her 29 - Nordlands amt I1I.