Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/463

Denne siden er ikke korrekturlest


450 NoHm.ANns Amt flere toppe, som Veten, 703 m., hvilken fra dalen fortoner sig noksaa mægtig Veten heder ogsaa et længer mod sydvest lig- gende 717 m. høit fjeld, som ovenfor er nævnt. Her gaar hyp- pige sneskred. Ryggen vest for Veten er skarp. 1.8 km. øst- nordøst for Veten ligger Kobbernaglen, 796 m., med trigonometrisk varde. Fra begge toppe er vid udsigt. Lige under ligger Ranenfjord, i nord Svartisens snedækkede vidder, østover Dunder- landsdalen og fjeldene nord for denne, i sydøst de mægtige Oks- tinder. Fra Kobbernag1en sænker fjeldet sig østover og bliver myr- lændt. Østligere hæver Sig igjen Falktind til 615 m. og længer øst Kobberfleldet og AkersJ9“eldet til vel 8OO m. Langs fjeldsiderne er der til en høide af 3-5()0 m. løvskog og lidt furu. .4ndjiskaaews dal er paralIel med Dalselvens dal. Fra Fisk- løsvat“n, 578 m. o. h., gaar dalen aaben og svagt heldende med en del løvskog over Smaavøtn mod vestnordvest. Vest for disse falder dalen fra 520 til 239 m. ned mod Andjiskvafn. tOmkring dette vand, der er 2.5 km. langt, er dalbunden myrlændt og flad. Vest for blev dalen snever, og elven rinder ofte i en trang kløft. I)alsiderne har skog op til 4-500 m.s høide. Nedenfor Andfiskvatu ligger 4 gaarde samt nogle pladse i dalen. Ovenfor Andfiskvatn er der ingen bebygning. Der er gode beiter i dalen. I)alens længde er omtrent l9 km. Mellem Andfiskaaen og TueraaPn, der falder ud i Ranen- elven nordøst for Mo, ligger Vestre Mofleld, almindelig kaldt Moj7eld, 749 m. De lavere, nedre fjeldskraaninger er her til- dels steile. “ Øst for Mofjeld og nord for Fiskløsvatn ligger Slangjjeldet, 871 m., og syd for dette, nordøst for Store Akersvatn, østre JIOj)‘EZ(Z, med høieste top 1077 m. Fjeldet er i det hele strøg oftest grønklædt og omtrent overalt farbart. Øst for Store Akersvatn over mod Umbugten er et lavere, kuperet, tildels myrlændt land; her naar Mogræs[jeld 672 m. og Rundflel(l 826 m. Syd for Store Akersvatn, paa grændsen af Hemnes, ligger IOens1:asfleld med høider paa 954 m. og 958 m. og Græsjjeldef, l417 m., trigonometrisk punkt Disse fjelde har godt beite for ren. Græsfjeldet er mod nord og vest meget steilt. Sneskred og stensprang er hyppige. De høiere dele er snedækkede den største del af aaret. Mellem Umbugten, Umskartjern med Umskarbækken i vest og Sauvøtn med afløb til Tvervatn i øst ligger Klubben, 1009 m., Søndre Sauakslen, 1064 m., og øst for dette er en fjeldklump med toppe paa 1292 og 1327 m. Syd for Sauakslen ligger Krabj)“eld, smaatoppet og 1084 m. høit.