Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/466

Denne siden er ikke korrekturlest


no 1-1EHBEn. 453 Østerdal, gaar mod nordvest til Dunderlandsdalen, hvor den ud- munder tvers overfor Nævernes kirke. Dalen er i den øvre del aaben og bebygget og dyrket paa elvens nordside. Nedenfor gaarden Fagerjorden bliver dalbunden trangere, saa elven mange steder rinder i en kløft. Ogsaa her er bebygning oppe i 1ierne et stykke fra elvens Vei fører fra Søndre Nævernes ved Ranenelven op gjennem dalen paa elvens sydside indtil gaarden Rabben; senere paa nordsiden til gaarden Snasen. Dalsiderne er skogbevoksede indtil 400 å 5OO m.s høide. Græset er mange steder frodigt. Længden er 13 km. I Grønfjelddalen udmunder ved Rundmoen Kobberuaselven.s- dal, der gaar nordøstlig op mod Kobbervatn. Dalen er omtrent 9 km. lang; nederst noksaa aaben med endel bebygning. 3 km. fra Ranenelven udmunder i Grønfjelddalen Silaagas dal, der øverst benævnes Silbotu. Her er græs og skog indtil Si1botnkaaten. Dalsiderne, især paa sydsiden, er bratte op mod Grønfjeldet. Landet mellem Grønfjeldelven, Lille Kalvatn og Lille Uma i sydvest, Ranenelven i nord, Virvaselven -Bæveraaen i øst, Sverige i sydøst har mægtige fjelde. Langs Grønfjeldaaen og Ranenelven er endel gaarde; men langs Ranenelven er pladsen for bebyggelsen liden, da fjeldsiden oftest gaar brat nær til elven, især mellem Bjellaagas og Grøn- fjeldaaens udløb. Junker-jt7eldet, øst for Kalvøtn, er et mægtigt fjeld med flere toppe. Junkeren er 1463 m. høi; der er en trigonometrisk varde. Fra J unkeren er vid udsigt; i nordvest Svartisens tinder, i syd- vest 0kstinderne, i syd og øst ser man langt ind over det svenske Norrland, hvor den ene mærkelige top efter den anden rager op over den grønklædte fjeldbund. Mod sydvest falder Junkeren steilt af mod Junkerskaret, hvis bund er fuld af store stene. Øst for Junkeren ligger 2 bræer. I Junkerfjeldene er der flere andre toppe med høider paa 1200 til omtrent 135O m. Vest for Junkerfjeldets nordre del og skilt fra dette ved Heinbergelvens forsænkning ligger Rismaalsfleld, 1l41 m., Øster- dalsknabben, 112O m., med trigonometrisk varde, og Heinberget, 1009 m. Den øverste del af fjeldene er storstenet eller nøgen og flere steder dækket af gruslag. Sydvest for Junkerfjeldene ligger Veiakslen, 1053 m. høi, og mellem denne og Junkerskaret en ryg, der falder meget steilt af mod Skarvvøtn i øst. Syd for Junkerfjeldet og Veiakslen og skilt fra disse ved