Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/467

Denne siden er ikke korrekturlest


454 NoHm.ANns .mT. Kvejsendalen ligger i nærheden af svenskegrændsen Koj)eldet, 1154 m., og Ardekfleldet, 1167 m. høit. Kofjeldet er ubestigeligt fra syd. L Øst for Junkerfjeldet ligger Krahjjeldet, 1009 m., med steilt fald i øst mod Bæveraaen. Junkerfjeldet gaar i nord over i Giftjjeld, 1038 m. høit, mod nord med afheld til Kobber-vøtn. Vest for Kobbervaselve11 der danner afløb for Kobbervøtn, ligger GrønjJeldet, 1057 m. De lavere skraaninger ned mod Grøn- fjeldelven er gi-æsdækkede og løvklædte og har flere gaarde. Mod nord falder Grønfjeldet af mod Silbotn, et kort dalføre med løvskog i bunden. Paa nordsiden af Silbotn ligger en fjeldstrækning, hvoraf den midte1-ste del er Lasken, 7ö3 m. høi. Nordøstlig for Lasken gaar en fjeldryg, .]arjjeldet, 1161 m. høi, trigonometrisk punkt. Lange østskraaningen er der flere smaa- bræer. Nordover er slak skraaning mod Messingen, som ligger op for den store vinkel, som R.anenelven her danner mellem Storvolden og vestre Bjellaaneset. Øst for Jarfjeldet og skilt fra dette ved Messingaagas dal- føre ligger IOerr“ingfl(-ldet, vidtstrakt med flere toppe, af hvilke en er 1216 m. høi og har trigonometrisk varde. Skraaningen mod Ranenelven er løvklædt indtil 600 m.s høide. Sydover falder Kjerringfjeld steilt af mod ]Øerringvatn, 630 m. o. h. Syd for dette og indtil Blerekvøtn, ved nordøstenden af Junkerfjeldet, følger L‘ille ]x3erringfleld, 1050 m. høit. Saavel paa Kjerringfjeld som paa Lil1e Kjerringfjeld er mindre bræer. Virvaselvens dalføre gaar fra Virvatn først vestlig 7 km., saa nordlig l5 km. og udmunder i Dunderlandsdalens øvre del ved gaarden Neset. Dalen er til sammenløbet med Bæveraaen aaben, i bunden bevokset med birkeskog og flere steder myrlændt Lange dalsiderne er løvskog indtil en høide af 600 til 700 m. o. h. Der er to gaarde i dalen, An(Ijffeldneset nær dalmundingen og Lille Andjjeld 9 km. fra Dunderlandsdalen, et stykke op i dalsiden. Derhos er der en plads og flere finnekaater i dalen. Nær Virvatn er en fjeldstue. 0mkring Virvatn og i den øvre del af dalen er gode ren- beiter. Mellem Jordbækvøtn og Virvaselven er udmærkede beiter for fæ. Landet mellem Bæveraaen, Virvaselven, Randals elven-Gubbeltaaen i vest og rigsgrændsen i øst har mindre høider mellem Bæveraaen og Virvatn, og de er græs- dækkede og mosklædte. Her er myrlændt med mindre moræner. Nord for Virvatn ligger Virvasjjeld, 1099 m. høit, med jevn skraaning mod vandet