Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/47

Denne siden er ikke korrekturlest


34 NORDLANDS AMT. W Under disse omstændigheder, hvor folk fra alle verdens kanter blev klemt lige ind paa hinanden under ugunstige hygi- eniske forhold, er det mærke1igt, at Narvik blev sparet for epide- mie1-. Epidemiske sygdomme optraadte heldigvis kun rent sporadisk. Men alskens utøi trivedes. De omliggende egnes ringe produktionsevne bragte alle nød- vendighedsartikler til at stige i pris, og Narvik blev et af de dyreste levesteder i landet. Følgen var, at en stor del af arbei- derbefolkningen levede mest paa smørbrød og sort kaffe; eller ogsaa havde de med sig fra sine gaarde noget Salt mad. Melk og fersk mad blev der for mange ikke anledning til at faa. Kosten var ofte smørbrød med sort kaffe og hver eneste middag ertesuppe og Salt kjød, sjelden fersk fisk. Af denne slags kost- hold blev resultatet en hel del fordøielsessygdomme. I 1899 og l90O paabegyndtes delvis opførelse af solidere bygningen - I andragende af 4de februar 19OO oplystes, at Narvik havde ca. 189O indvaanere, og en bebyggelse til værdi af 9491O0 kr. Stedet havde ifølge ligningsforretningen for 19O0 708 skat- ydere med en herredsskat paa kr. 22094.88, udlignet paa en formue af 31l430O kr. og en indtægt af 484 020 kr.; dette ud- gjorde over halvparten af hele herredets skat. Stedet var fra 1ste januar 1899 gaaet fremad med ca. l40O indvaanere og flere hundrede tusen kroner ihusværdier. Stedet maatte an- sees for at være i begyndelsen af sin udvikling med mange fremtidsmuligheder. Dampskibskaien i Kleven toges i brug i august 1900, og da var ogsaa gade 1 eller Kongens gade saavidt færdigbygget, at den var nogenlunde fa1-bar med kjøreredskab. Ved folketællingen i 190O var der i Narvik 3023 individer. Antallet af brandforsikrede gaarde var ]65 med forsikringssum l34887O kr., hvoraf paa Ankenessiden 17 med forsikringssum lO8?340 kr. Desuden ikke brandforsikrede huse (gaarde) 87 med skattetakst llO210 kr., hvoraf paa Ankenessiden 12 med skatte- takSt 2l 5l0 kr. Af handelsmænd fandtes der inden bygnings- kommunens omraade 49, hvoraf 2 paa Ankenessiden, samt l bankinstitut. I 19OO talte Narvik, som endnu ikke var kjøbstad, efter amtmandens beretning 519 skatydere, deriblandt beskattede for- 111Ilel’ med beløb op til 24000O kr. og indtægter indtil 23000 kr. Dette skyldtes jernbaneaulægget. Folk tjente godt, og der var en talrig handelsstand, men de fleste handlende havde ingen ud- dannelse, der gaves aaben kredit, og der blev i aarenes løb mange konkurser. D