Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/474

Denne siden er ikke korrekturlest


M0 I-1ERRED. 46I Fra Langvatns nordvestre ende gaar mod vest en vild fjeld- dal, Trolddalen; den ender i en botn ved Troldvatn, men fort- sætter vestover om dette. Trolddalens sider er steile, tildels ufarbare, saaledes paa sydsiden op mod Lilletuva, 1 082 m., paa grændsen af l-Iemnes, og paa nordsiden op mod Høgfuvbræen, 1 291 m. Høgtuvbræen er før omtalt. Syd for Svartisens sydligste bræ, Østerdalsisen, ligger Bur- jjeld med høieste top 1082 m. o. h. Mod vest falder Burfjeld af mod Glaamaagas nedre strøg, og dalsiderne nederst mod elven er bevoksede med skog og græs. Burfjeld skraaner jevnt mod øst mod Ravnaagdalen, der delvis er bevokset med løvskog Paa østsiden af Ravnaagdalen og begrændset i nord af Svartisvatn og Svartisdalen, i syd af Reingardslivatn og Rausand- dalen ligger Rau-S-and-fjeld, 989 m., med trigonoinetrisk varde. Sydsiden af Reingaardslivatn er lavere. Her ligger Rør- jjeldet, 565 m., og Bjømvasj)eld, 490 m. Bjørnvasfjeld skraaner sydover mod Bjørnvasdalen, der “har retning øst til vest og er skogklædt. Skogen gaar paa Bjørnvasfjeld næsten helt tiltops. Syd for Bjørnvasdalen og mellem denne og Langvatn ligger en fjeldryg, hvor Ravntind naar 618 m. o. h., op for gaarden Storsteinlien ved Langvatn. Skraaningen mod Langvatn er tem- melig steil, men tildels skogklædt. Fjeldet er for størstedelen græsklædt. Herredets hræer er tidligere omtalt (bind I, pag. 115, 116- 128, 129). Geologi. Den allerstørste del af Mo herred bestaar af glimmerskiferformationen med marmor eller kalksten, som her er udbredt over meget store strækninger (se bind I, pag. 162- l64). Denne formation og yngre gneis har stor udbredelse, men der forekommer ogsaa mange andre bergarter. Omkring Akersvatn og Kalvøtn og forbi disse til grændsen mod Sverige er der hvid kvartsit, blaaliggrøn kvartsskifer, sand- stenagtige, glimmerholdige og gneisagtige bergarter. Et felt af graa granit strækker sig længer nordlig mod nord- vest op til „Æerringvatns østre ende. Øverst i 1)underlandsdalen fra Randalsvolden gaard opover mod Na-sa jjeld paa den svenske grændse er der sandstenagtige, kvartsrige glimmerskifere og gulbrune og rødlige, glimmerholdige sandstene med fald mod nordnordøst, forskjellige fra- de alminde- lige i Nordland. Terrasser af sand og ler og aurudfyldninger langs vasdragene forekommer i dalene. Terrasser i Dunderlandsdalen naar ved Bjellaanes, Storvolden