Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/48

Denne siden er ikke korrekturlest


NARv1K BY. 35 I 19O0 opførtes ordent1ige huse, efterat reguleringen, der begyndte i 1898, var færdig, men bebyggelsen kunde ikke holde skridt med befo1kningens vækst, da denne i løbet af 190O voksede til 3600. Et lidet sko1ehus var bygget paa myren mellem jernbanens lokomotivstald og grnbeselskabets maskin- vær-ksted. . Stedet blev kjøbstad fra 1ste januar l902, og kommunevalg for Narvik kjøbstad skulde foregaa første gang den 3dje decem- ber i 190l; de fleste havde lyst til at blive medlem af kom- munestyret, da den kommunale ærgjerrighed var stor, og byen har, som senere omtalt, havt ikke mindre end 11 aviser i den korte tid, den har været til. Kampen om pladsene begyndte tidlig, og det var en bitte1- kamp. Stedets aviser, der i det hele ikke har udmærket sig ved nogen høitliggende politik, har fra denne tid en mængde indlæg. Til kommunevalget var der 5 trykte liSter foruden en hel del skrevne. Der blev afgivet stemmer paa ialt 8O forskjellige personer, skjønt kun 2O skulde vælges. i Rensligheden i byen stod lavt. I 1901 havde vistnok hvert beboelseshus privet og de fleste huse søppelkasser, men at for- maa eierne til at holde dem i orden var ikke muligt. Al kjøring var overvættes dyr, og huseierne vilde ikke koste af- faldet bortkjørt trods ikke faa mulkter. Alt vedblev at være dyrt, hus og mad. Om vinteren var der ofte ikke melk at op- drive, og den, som var, het-altes med 2O øre literen, og i flere familier brugtes kondenseret melk til flaskebørn. I 1902 var der trods intens byggevirksomhed følelig hus- mangel; ved en større ildsvaade i december l90] brændte en stor arbeiderbolig, «de tusen hjem» kaldet, og flere mindre huse; det blev da værre, og flere familier maatte indlogeres i folke- skolens lokaler. I den hurtig voksende by var det ikke muligt at holde følge med anlæg af kloaker; et par offentlige vandstændere for hele byen var utilstrækkelige i 1902 til vandforsyningen, hvilket igjen indvirkede paa rensligheden. Byggeg1-unden tilhørte staten, som bortleiede den til byens borgere Forpligtelse til oparbeidelse af gader og anlæg af kloaker antoges Staten ikke at have. Da folk for en væsentlig del var indflyttet fra landet, hvor de var vant til at opføre sig, som de Selv lystede, uden at ændse sundhedsforskrifter, var det vanskeligt at faa orden. Forholdene bedredes, efterhvert som k1oaknettet udvidedes. Kostholdet blev efterhaanden i det hele godt; de fleste maatte arbeide haardt og trængte kraftig mad. De fleste lod pengene gaa, som de kom ind; kun enkelte lagde noget tilside i de aar, arbeidet varede. Naar undtages enkelte hotellers ret til udskjænkning af øl og vin