Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/483

Denne siden er ikke korrekturlest


47O C NORDLANDS AMT. I Grønjjelddalen er kornet ofte udsat for frost. Øverst i Dunderlandsdalen saaes korn kun til grønfoder. Poteter dyrkes som regel paa gaardene. Ogsaa ved de høiere- liggende mindre gaarde og pladse er der en og anden liden flæk med potetager. Flere steder er poteterne udsat for frost. Jorddyrkningen er i de sidste aar forsømt, fordi man har arbeidet ved jerngruberne i Storforshei. I senere tid er adskilligt nyland opbrudt. Forbedrede redskaber er blevne mere almindelige. Kornavlingen er i aftagende og avling af græs og grønfoder tiltager. Der er ingen meierier i Mo herred. Ved flere gaarde i herredet er smaa haveanlæg med kjøk- kenurter og blomster. Ribe og undertiden stikkelsbær kan modnes. Der dyrkes lidt gulerødder, kaalrabi og lidt blomster. Der er meget store udyrkede strækninger opover dalene i Dunderlandsdalen, Plurdalen, Grønfjelddalen og Røvasdalen. Der er meget større dyrkbare strækninger, end der allerede er op- dyrket. Herredsstyrelsen har i 1893 angivet værdien af l maal jord til 80 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 70 kr.; at opdyrke l maal antages i 1907 at koste fra 3O til 8O kr. Der findes efter herredsstyrelsen 9000 maal uopdyrket, men dyrkbar jord; heraf eier Staten 4000 maal. Der benyttes 6000 maal til slaatteland og 3000 maal til skogland. Der er større myrstrækninger, men de fleste er ikke dyrkbare. Hertil er at erindre, at det heder, at arealet af det land, som er dyrkbart, men udyrket, er større end det dyrkede; da dette udgjør 27000 maal, skulde arealet af dyr-kbart land være større, end herredsstyrelsen antager. l-Iavnegangene er som regel tilstrækkelige og gode; paa mange steder er der i overflod til mangfoldige flere kreaturer. Sætre er der ikke mere. Havnegangene gaar over i fjeldbeiter og fjeldslaatter. Græsset slaaes i slutningen af juli; oppe i dalførerne slaaes hele august, september og helt til sneen kommer i begyndelsen af oktober. Det er især i den indre del af Mo herred, at havnegangene er rigelige, tildels ypperlige I de ytre strøg, omkring fjorden, er de ikke saa gode. Afsidesliggen(le fjeldslaatter er der mange steder i aaslierne, men adkomsten kan være tung.