Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/486

Denne siden er ikke korrekturlest

. mo HERRB1). 473 Tjærebrænding skaffer nogen indtægt, og der sælges ogsaa næver til taktækpning. Staten eier de saakaldte haalogalandske almenninger. Der er mange private skoggaarde: Ildgrubben, Brennaasm, Plurhei, Skonseng, Elvebakken, Ruj‘sholm, Bjømaa, Hammernes og Ramaa. Staten har kjøbt Rufsvold, Yttermark og de største skog- gaarde. Statens skoge i“Mo er omtalt før (bind I, pag. 698, 701 og 704) - Herredet leverer meget større trælast og smaatømmer og raaved. Salg af brændeved er af betydning for herredet. Til brændsel bruges ogsaa stenkul og koks. l-Ierredet sælger skurlast, baade med tilbehør, 11æver og bark; men kjøber endel høvlet last. Midde1p1-isen i 1905 pr. favn birkeved var l2 kr., for or 9 kr. og for gran l0 kr. Middelprisen i 1905 pr. tylvt bygningstømmer var 22 a 24 kr.; dimensionerne var 12 alen 6“. 5000 a 1000O maal skog tilhører udenbygdsboende og 1000O maal udlændinger. . Der er kun lidt snaumark skikket til skogkultur. Staten lader foretage indsamling af kongler til udvinding af træfrø. I .Ranenelv i Mo herred blev i femaaret 1896-l900 gjennem- snitlig flødet 1202 tylvter tømmer aarlig; gjennemsnitlig dimen- sion 8 alen l2“. Af smaalast blevi gjennemsnit flødet ca. 70O tylvter stokkeved af gjennemsnitlige dimensioner lO alen 6‘‘. Lændser er der ikke. I Mo herred er der flere større myrer, og nær de beboede steder benyttes myrerne ofte til slaatteland. Fjeldet mellem Dalselven og Andjiskvatn er temmelig myr- lændt, men farbart. p Om Andfiskvatn og langs elven, saavel ovenfor som neden- for vandet, er større myrer, der delvis er ufarbare. Vestre del af Vestre Moþeld er ogsaa myrlændt, men farbart overalt. Store myrer ligger syd for Store Akersvatn, øst for Grund- “vatn, vest og nord for Umbugten og i dalsænkningen mellem Um- bugtens nordende og Akersvatn, ligeledes nord for Glonkabækken, der løber til Umbugten, og i Østskaret. Flere af disse myrer er bløde og vanskelige at befare. Myrlændt er strøget om Tveraaen mellem Tvervatn og Rød- vatn og paa nordsiden og østsiden af sidstnævnte vand. Store myrer er der langs Lille Uma og i hele Kvitsteindalen,